รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21
กลุ่ม Human Book
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รับฟัง Special Human Book For Learning Skill For All ประจำเดือนมีนาคม 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. (Zoom Meeting)

หัวข้อ "ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21"
วิทยากรโดยคุณอรรถพล ทะแพงพันธ์ KKU 42 EN 42 COE 15
CEO ของ Mod Media เจ้าของเฟซบุ๊กเพจhttps://www.facebook.com/iPhonemod ที่มียอดผู้ติดตาม  1.5 ล้าน

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/99571753621?pwd=NEFjbXdRN0xMU1V3N3NxYUU4TThvQT09

หรือ https://kku.world/specialhumanbook1

Meeting ID: 995 7175 3621
Passcode: 135904

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. คุณ อรรถพล ทะแพงพันธ์
สถานที่จัดอบรม https://kku-th.zoom.us/j/99571753621?pwd=NEFjbXdRN0xMU1V3N3NxYUU4TThvQT09
ชั้น https://kku-th.zoom.us/j/99571753621?pwd=NEFjbXdRN
ห้อง https://kku-th.zoom.us/j/99571753621?pwd=NEFjbXdRN0xMU1V3N3NxYUU4TThvQT09
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 17/02/2021 09:00:00
ปิดรับสมคร 11/03/2021 12:00:00
เริ่มการอบรม 11/03/2021 03:00:00
สิ้นสุดการอบรม 11/03/2021 05:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 200
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 17/02/2021 ไม่ระบุ
2 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 17/02/2021 ไม่ระบุ
3 นางสาว อินทิรา อินทร์เกิด โรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 17/02/2021 ไม่ระบุ
4 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 17/02/2021 ไม่ระบุ
5 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 18/02/2021 ไม่ระบุ
6 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 18/02/2021 ไม่ระบุ
7 นาง เยาวพร ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 18/02/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 22/02/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว นริศรา ศิโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว อรดี การพิศมัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
11 นาย รังสฤษฎิ์ เวชสุวรรณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักวิชาการศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว อุทุมพร ชาติวงศ์ ราชภัมหาสารคาม นักศฝึกงาน 22/02/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว supatcha ponsana อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ 22/02/2021 ไม่ระบุ
14 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 22/02/2021 ไม่ระบุ
15 นาย อภิวิชญ์ ศาลางาม วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว ประภัสสร โพธิ์ตึ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/02/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว ดวงมณี ยัอัมพันธุ์ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 22/02/2021 ไม่ระบุ
18 นาย เจษฎา โสตถิปิณฑะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/02/2021 ไม่ระบุ
19 นางสาว มัลลิกา สมพลกรัง สังคมศาสตร์บูรณาการ Lecturer 22/02/2021 ไม่ระบุ
20 นาย ธีรภัทร์ บุญภูมิ เศรษฐศาตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
21 นาย จักรวาล กลีบบัว สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 22/02/2021 ไม่ระบุ
22 นาย สรวิศ แหวนเงิน ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
23 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 22/02/2021 ไม่ระบุ
24 นาย สมยศ สมรักษ์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พยาบาล 22/02/2021 ไม่ระบุ
25 นาย ภีมวัศ พรชัยวรนนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
26 นาย จตุพร บุตรเจริญ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/02/2021 ไม่ระบุ
27 นาง ศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 23/02/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว นัฏฐา พุทธาวันดี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 23/02/2021 ไม่ระบุ
29 นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 23/02/2021 ไม่ระบุ
30 นาย กฤษกร สุขวิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
31 นาย อภิวัฒน์ ธัญญา ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
32 นาย นพรุจ คำไสย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
33 นาย ธนากร โพธิ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
34 นาย นนทวัฒน์ วิชาผา สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
35 นาย ปิยวัฒน์ ประสมที วิศวกรรมศาสตร์ นศ 23/02/2021 ไม่ระบุ
36 นาย อภิสิทธิ์ สีดาคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
37 นาย อัจฉริยะ หอมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
38 นาย ธีระศักดิ์ ประทุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
39 นางสาว บุญญาภรณ์ มีแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 23/02/2021 ไม่ระบุ
40 นาย องอาจ แต้มพิมาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
41 นาย เจนวิชญ์ หอดขุนทด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 23/02/2021 ไม่ระบุ
42 ว่าที่ร.ต. ศักดาเดช สิงคิบุตร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 23/02/2021 ไม่ระบุ
43 นาย กฤษกร เกียรติสุรนนท์ สำนักหอสมุด กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 23/02/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว กนกวรรณ ชินอ่อน สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย บรรณารักษ์ 23/02/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว นันทรัตน์ วินิจ ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท 23/02/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 24/02/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 24/02/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว มัณฑนา ขาวพิมาย กองยุทธศาสตร์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 24/02/2021 ไม่ระบุ
49 นางสาว สุกัญญา พรหมนารท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 24/02/2021 ไม่ระบุ
50 นาย วรกุล ปิ่นวงศ์เพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 25/02/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว วรรณลดา ไกรพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 25/02/2021 ไม่ระบุ
52 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 25/02/2021 ไม่ระบุ
53 นาย ธิติภัทร์ ไชยพร คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 25/02/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว สุจิตรา ลีชมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 25/02/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2021 ไม่ระบุ
56 นางสาว เบญจมินทร์ เขียวมา มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา 25/02/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว วดี โรจน์อาภาศิริ วิศวกรรมศาสตร์ นศ. 25/02/2021 ไม่ระบุ
58 นาย สิทธิศักดิ์ อรรถโกวิทวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 25/02/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว อรพรรณ ทองนวล เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 26/02/2021 ไม่ระบุ
60 นาย พงษ์ศธร เชิดสม วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท 28/02/2021 ไม่ระบุ
61 นางสาว อาทิตยา ชมภูนิมิตร มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ student 01/03/2021 ไม่ระบุ
62 นางสาว มาธูร ศาสตรวาทิต สำนักหอสมุด มข บรรณารักษ์ 01/03/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 01/03/2021 ไม่ระบุ
64 นางสาว ฉัตรนภา โนวาท เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 02/03/2021 ไม่ระบุ
65 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 03/03/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว อัมริกา มากดี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก 04/03/2021 ไม่ระบุ
67 นางสาว ณัฐนรี สายประยงค์ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 04/03/2021 ไม่ระบุ
68 นาย จิณณะชัย บุรารักษาเกียรติ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 04/03/2021 ไม่ระบุ
69 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน แพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/03/2021 ไม่ระบุ
70 นางสาว รรินธร สัมมนา แพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/03/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว เบญจพร แสงนาค คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 04/03/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว สุทธิดา จันทบุญ นักเรียน นักเรียน 05/03/2021 ไม่ระบุ
73 นางสาว กมลพร เสตพันธ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/03/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/03/2021 ไม่ระบุ
75 นาย ธีระพันธ์ พิทักษ์วงษ์โยธิน บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก 07/03/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/03/2021 ไม่ระบุ
77 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/03/2021 ไม่ระบุ
78 นางสาว นฤปนาท ภิรมย์ เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 08/03/2021 ไม่ระบุ
79 นางสาว รักษิตา ทำเนาว์ คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 08/03/2021 ไม่ระบุ
80 นางสาว รภิญา รัตนวงษ์ กรมการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 08/03/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว ศศิประภา อนุพันธ์ งานบริการพยาบาล พยาบาล 09/03/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว กฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
83 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
84 นาย ภานุวัฒน์ ภูวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/03/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว จิราวรรณ วัฒนกูล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/03/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว กันยารัตน์ วรประเสริฐกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/03/2021 ไม่ระบุ