รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series : EP1 การวางแผนการเงินสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

-อภิปรายการวางแผนการเงินสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่

-ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. อาจารย์ วิไลพร ไพศาล
  2. ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น Zoom meeting
ห้อง Zoom meeting
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 16/06/2021 10:00:00
ปิดรับสมคร 22/07/2021 01:00:00
เริ่มการอบรม 22/07/2021 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 22/07/2021 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 300
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/06/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว มนรดา วะลา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/06/2021 ไม่ระบุ
3 นางสาว ชญานี คูสกุลรัตน์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 23/06/2021 ไม่ระบุ
4 นาย ณัฐกฤต ยอดคำ วิทยาศาสาตร์ นักศึกษา 23/06/2021 ไม่ระบุ
5 นาย ธีระยุทธ ทองรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ ม.เวสเทิร์น นายสัตวแพทย์​ 27/06/2021 ไม่ระบุ
6 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 01/07/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว เจตต์นภิศ ระยับกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
8 นาย สมยศ สมรักษ์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พยาบาล 01/07/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว ยุพาพร รัตนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นักวิชาการเงินและบัญชี 01/07/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว ชนิภรณ์ อินทศรี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/07/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 03/07/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว กนกอร ชมภู่ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว รัตนากร ดอนพาบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว เกตนิภา คำดวง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว วลัยลักษณ์ รีชมรัตน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว วนาลี ไชยรัชฎ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 06/07/2021 ไม่ระบุ
17 นาย ไชยวัฒน์ อ่อนอภัย วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 06/07/2021 ไม่ระบุ
18 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 06/07/2021 ไม่ระบุ
19 นางสาว จิดาภา วงศ์ใหญ่ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 06/07/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว สุพัตร์ชาพร จำปาดอก คณะเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว ทัดดาว คงกล้า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว นุชิตา โขพิมพ์ คณะบริหาร นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
23 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/07/2021 ไม่ระบุ
24 นาย สรวิชญ์ โชติธรรม แพทยศาสตร์ น.ศ. 08/07/2021 ไม่ระบุ
25 นางสาว พัณณ์ธิชา จิรัญญ์โรจน์ คณะสัตวแพทย์ นักศึกษา 08/07/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว จิรวรรณ หาปู่ทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/07/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว สิริกร กุลชาติ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 08/07/2021 ไม่ระบุ
28 นาน ปฏิภาณ โทอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว ณัฐชากร สินทะแสน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว ผกาวดี สินธุ์ประเทือง บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว เกวลิน ขุนภักดี ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว ภัทรวดี จันทะศรี ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
33 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 09/07/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว มธุรฎา สุรกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
35 นางสาว ปวีณ์ธิดา รัตนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
36 นาย รวิดนัย แสนดวง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว ปิณฑิรา มีเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว กรกช บำรุงรัตน์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
39 นางสาว จุฑามณี ศรีกันยา คณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว ธิดารัตน์ ด่านกลาง เทคโนโลยี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว ศศิวิมล แฉล้มขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว มายด์ญารินทร์ คำทิพย์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว เณรี ปราบนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ นศษ 10/07/2021 ไม่ระบุ
45 นาย โกเมศ พิทักษ์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว ชนาภา ชัยศักดิ์กรีนนท์ แพทย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว กานต์กนก สีดอกไม้ ศึกษาศาสตร์ ไม่มี. 10/07/2021 ไม่ระบุ
48 นาย กิตติพิชญ์ พรหมโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
49 นางสาว ปารมิตา รุ่งสัทธรรม คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
50 นาย วีรยุทธ โพธิ์ศรี สังคมศาสตร์และบูรณาการ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว ปณิชา ปัถยวงศ์เดชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
52 นาย ชิษณุพงศ์ พิณทอง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
53 นาย สิทธิพงศ์ คำแสน บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
54 นาย พันธกร โพธิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว บุญญาดา เลิศล้ำ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
56 นาย นาทนริศ นนทภา เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว สริตา มีเกาะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
58 นาย ภีระวิชย์ พงษ์อุดมกูล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว พธนภรณ์ สุวรรณจันทร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
60 นางสาว เนรัญชลา ทองเลิศ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
61 นางสาว จณิฐตา แก้วโสภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
62 นาย กฤษติกรณ์ เชื้อสาวะถี เกษตร นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว พรธิตา มาตรา บริธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
64 นาย ธนกร ทวีโคตร มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
65 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยศมีบุญ มนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว วรัทยา สุกิตติเมธี คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
67 นาย อาคเนย์ พรมโสภณ กองบริหารงานกลาง นักจัดการงานทั่วไป 10/07/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว นริศา ยอดสง่า คณะมนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว ปิยาภัสร์ บัวขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
70 นาย กฤษกันต์ ทองสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ร่วมงาน 10/07/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว สลิตา คะบุตร วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
72 นาย สมพงษ์ สุนทะโร วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
73 นางสาว ศรีสกุล กิจเพิ่มเกียรติ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
74 นาย กานต์กานน ศักดิ์มงคลจิต เทคโนโลยี นักศึกษาปริญญาโท 10/07/2021 ไม่ระบุ
75 พญ. แพรวา ธาตุเพชร คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
76 นาย ไอศูรย์ เสริมศรี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
77 นาย ณรงค์ศักดิ์ อุตโม วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
78 นาย ชนธร ฉิมกูล นิติศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
79 นาย ณัฐนันท์ วรรณภา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
80 นาย พงศ์ลภัส กลิ่นพิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว มานา กิจพฤกษ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว ประภาพรรณ พิมพา คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
83 นางสาว วัชราภรณ์ ตั้นซุ่นหิ้ม คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
84 นาย กิตติศัพท์ บุบผาโชติ มนุษย์ศาสตร์และสังคัมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว สุธิดา สุวรรณราช คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว ภัทธีมา จันทะวิชัย มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว สุภาภรณ์ บุตุธรรม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
88 นางสาว มาริสา นาห้วยทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
89 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจดี เเพทยศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 10/07/2021 ไม่ระบุ
90 นางสาว สินีนาฎ คลังบุญครอง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
91 นาย อนันศักดิ์ จรอนันต์ ศึกษาศาสตร์ บัณฑิต 10/07/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว ชัญญานุช ศรีอ่อน นิติศาสตร์ บัณฑิตใหม่ 10/07/2021 ไม่ระบุ
93 นางสาว ณัฐริกา มารศรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
94 นางสาว ศตพร โอฬาริกโยธิน คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
95 นางสาว อรภา สิงห์ตะโคตร เมืองไทยประกันชีวิต ขายประกัน 11/07/2021 ไม่ระบุ
96 นาย นายอนุวิท กงคูคำ โรงพยาบาล ข้าราชการ 11/07/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว ณัฐจารี ธรรมหิรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
98 นางสาว ณัฐธิดา รัตนเดชา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
99 นางสาว พรรษพร แหล่งสนาม ศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตรศึกษา นักศึกษาปริญยาตรี 11/07/2021 ไม่ระบุ
100 นางสาว ต้นข้าว สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
101 นาย ณัฐปคัลภ์ ขันทอง ธรรมชาติ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
102 นาย คุณานนต์ จฝ จันหาญ วิศวกรรมศาสตร์ นักศชั้นปีที่1 11/07/2021 ไม่ระบุ
103 นาย ปัญวิช ภารจำนงค์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
104 นาย อติชาติ สืบสายพรหม คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
105 นาย ภูวดล กองแก้วภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
106 นาย ศุภวิชญ์ ลาภจตุรพิธ กระทรวงสาธารณะสุข ข้าราชการ 11/07/2021 ไม่ระบุ
107 นางสาว สิริสุดา บุตะเขียว เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
108 นางสาว ณัฐวดี เขียวปั้น ยังไม่มีสังกัด นักศึกษาจบใหม่ 11/07/2021 ไม่ระบุ
109 นางสาว มานิตา โรจนมังคลาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
110 นางสาว เกวลิน โชคชนะชัย มหิดล บัณฑิต 11/07/2021 ไม่ระบุ
111 นาย พุทธฺพงศ์ ยางนอก คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
112 นางสาว กานต์พิชชา บุตรแขก บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
113 นาย อัยพฤกษ์ ม่วงประยูร คณะเทคโนโลยี นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
114 นางสาว พิมพ์ภาณี นิลแจ้ง มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต 11/07/2021 ไม่ระบุ
115 นาย จิรศักดิ์ สัพโส สหวิทยาการ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
116 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
117 นางสาว ฐานิตา ชาญวิรวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
118 นาง ปฐวี ขันตี AIA MDRT พนักงานฝ่ายขาย 11/07/2021 ไม่ระบุ
119 นางสาว จิรารัตน์ หัตถาพงษ์ เกษตร นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
120 นางสาว ฐิติวรรณ จำปา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
121 นาย ศรราม ไพศาลพงษ์ ยังไม่มีสังกัด นักศึกษาจบใหม่ 11/07/2021 ไม่ระบุ
122 นางสาว อภิรดา สมสนุก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
123 นางสาว ลภัสรดา แดงสูงเนิน วิทยาศาสาตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
124 นางสาว อรอุมา แม้นชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
125 นาย จุลจักร อินไชย คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
126 นางสาว นีนรัชชา อัคฮาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
127 นาย กัมปนาท ศรีคันธรักษ์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
128 นางสาว ปัญจรัชน์ ธนะวทิวลาศ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
129 นาย อนุชา โคยะทา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
130 นางสาว วรินทร นิ่มสง่า คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
131 นาย สุรชัย สิทธิบดินทร์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 11/07/2021 ไม่ระบุ
132 นางสาว ณัฐชยา บัวขาว วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
133 นาย ณัชกนต์ธร พิมพะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
134 นาย วิสิทธิ์ ผาสุข วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
135 นาย ฤทธิพัฒน์ ปานสนาม นิติศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
136 นาย ปฐมพร มั่งมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
137 นาย ครรชิต พิมใจ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
138 นางสาว ปริยากร ศิรินิกร ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
139 นางสาว มนัสชนก จำปา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
140 นางสาว พรรณทิพา ธรรมแสง คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
141 นางสาว วิลาสินี ชูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
142 นาย ธนพล  วิทยาศาสตร์ เขียนโปรแกรม 12/07/2021 ไม่ระบุ
143 นางสาว ธัญวรัตน์ ลุนสาร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 12/07/2021 ไม่ระบุ
144 นางสาว กรกนก เกียงขวา คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
145 นางสาว วิลาวัณย์ วงษ์ไชยา เทคนิคการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
146 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ ศูนย์ภาษาอาเซียน นักวิชาการศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
147 นางสาว ณัฐนันท์ ตาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
148 นางสาว ปาริชาติ ดีวิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
149 นางสาว โสลิตา แซ่ลี้ ยังไม่มีสังกัด บัณฑิต 12/07/2021 ไม่ระบุ
150 นางสาว วิมลรัตน์ พรมที คณะมนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
151 นางสาว พิชญธิดา ทิพยะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
152 นางสาว ยุจิรา บุดดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
153 นาย นภสินธุ์ สอนแพง เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
154 นางสาว ปริศนา อองโนนยาง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
155 นางสาว จิตติพร ทองสุกมาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เอกวิชาการจัดการ 13/07/2021 ไม่ระบุ
156 นาย สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
157 นางสาว นริศรา ดนตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
158 นางสาว กนกวรรณ กล้าพังเทียม หน่วยงานเอกชน นิติกร 13/07/2021 ไม่ระบุ
159 นางสาว สิริอัปสร วงศ์อาษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
160 นางสาว วรรณี ผลาวงค์ เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
161 นาย แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
162 นางสาว กมลชนก แผ้วพลสง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
163 นาย พิชญ์พศิน บูรณะฤทธิ์ทวี สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
164 นาย ภูริภัทร ต๊ะอาจ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
165 นาย ณฐกร ศรีคำมุล แพทย์ นร. 14/07/2021 ไม่ระบุ
166 นางสาว อิสริยาภรณ์ หิริโกกุล วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
167 นาย ณัฐพงษ์ ทองยา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
168 นาย เตชสิทธิ์ กิตติภูมิวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
169 นางสาว ปวีณ์สุดา ชูสังข์ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
170 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์ใช้ทุน 14/07/2021 ไม่ระบุ
171 นาย ทินภัท ทองแก้ว ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
172 นาย อนุชิต จันทแก้ว แพทยศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
173 นางสาว อภิชญา บุระคำ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
174 นางสาว พิมพ์วิภา ชำนาญจันทร์ ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
175 นาย ปรัชญา จันวัน ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
176 นางสาว อิสราภรณ์ ศุภอักษร ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
177 นางสาว ปวริศา ช่วงไชย บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
178 นางสาว เพ็ชรนภา จันทะรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
179 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
180 นางสาว พิชญะดา คำอ้น คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
181 นางสาว ยุวนันท์ ธรรมสอน นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
182 นางสาว ปิ่นกนก กมลสะอาด เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
183 นาย อิทธิ บุญอรณะ องค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์5 15/07/2021 ไม่ระบุ
184 นาย ถิรวิชญ์ หล่อวงศ์ตระกูล วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
185 นาย อดิศร เวฬุวนารักษ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
186 นางสาว นภาพร กองมณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
187 นางสาว มัทนา อัมพร คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
188 นางสาว กัญญาพัชร พร้อมเจริญวัฒนา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
189 นางสาว แองจีลีโซเร็น กาญบุตร วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
190 นางสาว ชัญญา เป็นตามวา คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
191 นางสาว พิมพิกา ตั้งศิริวัฒนวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
192 นาย ณัฐิวุฒิ ผ่านเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
193 นาย จักรภัทร เด่นรัศมีเทพ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
194 นางสาว ภัทรสุดา พิชิตมาร นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
195 นาย จักรพัชร น่วมมะโน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
196 นาย พัชรากร เพียงงาม Universal Medical Industry Co., Ltd เภสัช 15/07/2021 ไม่ระบุ
197 นาย กรกฎ ปักเคเต คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
198 นาย ทินภัทร ฤาชา คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
199 นางสาว ธนภรณ์ ภูธรรมะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
200 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 16/07/2021 ไม่ระบุ
201 นางสาว ภัทรธัญยพร ทองอุทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรม 16/07/2021 ไม่ระบุ
202 นางสาว กนกนาถ กาลวิบูลย์ วิทยาศาสตร์ เรียน 16/07/2021 ไม่ระบุ
203 นางสาว นิลารววณ ดาวยันต์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
204 นาย บรรณวัฒน์ ดาหาญ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
205 นางสาว สายธาร ระฆัง สหวิทยาการ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
206 นาย ศุภณัฐ เที่ยงสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
207 นางสาว ธันย์ชนก สำราญรื่น นิติศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
208 นางสาว ภคพร บุบผา แพทยศาสตร์ นักศึกษา 17/07/2021 ไม่ระบุ
209 นางสาว ธีราภรณ์ แก้วปลั่ง บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 17/07/2021 ไม่ระบุ
210 นางสาว ฝ้าย ภาระพงษ์ สหวิทยาการ นักศึกษา 17/07/2021 ไม่ระบุ
211 นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
212 นาย จักรวรรดิ์ มานะการ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
213 นาย อชิตพล วิมุตตะสูงวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
214 นาย เมธาสิทธิ์ สังกะเพศ สัตวแพทย์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
215 นางสาว ชุลีกร แก้ววิเศษ มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
216 นางสาว อภิญญา นำทันชิกุล เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
217 นางสาว ภัทรินทร์ สินทระ คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
218 นางสาว พิมพ์นภัส คำดำ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
219 นางสาว เจษราภรณ์ ศรีวัย บริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
220 นางสาว พัธรีญา ภู่แดง บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
221 นางสาว ณัฐพร โพธิ์จันทร์ คณะธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
222 นางสาว พัชราวลัย ศรีวรรณะ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
223 นางสาว ทิพย์ลดา โพธิจักร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
224 นางสาว กมลพร งามยิ่ง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
225 นาย ธีรสิทธิ์ แก้วประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
226 นางสาว ปรีญาพร ยุบลเพลิด คณะสาธารณสุข​ศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
227 นางสาว รักษณาลี สิริวัฒน์ภัสกร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
228 นางสาว พิมพ์ชนก แสนพรม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
229 นาย จิราพัชร เต็มบัณฑิต บริหารธุรกิจ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
230 นางสาว จุฑาทิพย์ ลิ้มภักดี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
231 นาย ไตรภพ พงศ์ผลาดิสัย วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
232 นางสาว อุดมพร หาญวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
233 นางสาว สิรามล สุนารัตน์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
234 นางสาว ชญาณิศ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
235 นาย วรัญญู ดอนเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
236 นางสาว อังสุวีร์ กิตติรวมเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
237 นางสาว นภัสสร ชุมพล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
238 นาง พิมผกา โคตุทา มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
239 นางสาว นิศาชล ธาราวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
240 นางสาว โยษิตา แสงนก บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
241 นางสาว เกวลิน ศิริตัง บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
242 นางสาว ขวัญจิรา ดอกไม้ นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
243 นางสาว เกษราภรณ์ บัวละคร เทคโนโลยี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
244 นาย ธีระพล สมภิพงษ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
245 นางสาว มัณฑิตา อนันตา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
246 นางสาว ณัชชา อรชร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
247 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 19/07/2021 ไม่ระบุ
248 นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
249 นางสาว ณีรนุช เวียงชัยภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
250 นางสาว พิชญาภา ยาวะโนภาสน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
251 นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีสุข บริหารธุระกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
252 นางสาว อาริตา นิลทองหลาง บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
253 นางสาว รชต เข็มมา บริหารธุรกิจแล้วการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
254 นางสาว ธัญชนก หงษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
255 นางสาว ณิชาภัทร เหมะธุลิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
256 นางสาว สุวนันท์ ไชยจักร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
257 นางสาว ธันยพร อัศวพัฒนากูล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
258 นาย ไตรรัตน์ คันธสอน วิทยาศาส นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
259 นางสาว ศุภาวรรณ สิงห์คราม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
260 นางสาว พีรญาณี ดอกสวย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
261 นางสาว ณัฐธิดา เกียรติจรุงพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
262 นาย สิทธิชาติ ไชยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
263 นางสาว สุดธิดา อังกุระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
264 นางสาว กุลรัตน์ สมประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
265 นางสาว สุชาดา สมศรี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
266 นางสาว กัลยกร เชิดศรี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
267 นางสาว สุพิชฌาย์ ดีรุณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
268 นาย พีรพัฒน์ แก่นมี ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
269 นาง บุษบา บุษบงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
270 นางสาว สิริกร สินศิริ นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
271 นางสาว กีรติกา ทองสุขแก้ง เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
272 นาย ธนธรณ์ เสาสูง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
273 นางสาว สุภาวดี ไชยเชษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
274 นางสาว ภัทรกานต์ ไวยกรรณ์ เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
275 นางสาว สัจจพร ศรีเนตร คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
276 นางสาว ตติยา ทวีกิจถาวร คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
277 นางสาว ธิชาภรณ์ รูมภูเขียว วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
278 นางสาว ปิยภัทร หลอมประโคน วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
279 นางสาว ชนาภัทร เกิดส่ง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
280 นางสาว อิสริยา โสนทอง นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
281 นางสาว พรนภา พรมหาไชย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
282 นางสาว สัจจพร วันนุกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
283 นางสาว กนกพร คำภู วิทยาศาสาตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
284 นางสาว วรรณรมย์ ดรธงขวา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
285 นางสาว สิริธร เถื่อนเครือวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
286 นางสาว รัตนาภรณ์ เขจรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
287 นางสาว แสงเพชร สุขเกษม บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
288 นางสาว จริญญา วงษ์สหัสวรรษ คณะบริธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
289 นางสาว กชกร แก้วจันทา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
290 นางสาว กมลลักษณ์ เพชรกฤศวิโรจน์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
291 นางสาว อังคณา คำอุดม วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
292 นางสาว สุชาดา สำเภา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
293 นาย พงศ์ภัค นามโส วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
294 นาย พันธกานต์ เฉียดสระน้อย บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
295 นาย จริยวัตร ศรีบุญลือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
296 นาย ไชยวัฒน์ พานแก้วชูวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
297 นางสาว มาธูร ศาสตรวาทิต สำนักหอสมุด มข บรรณารักษ์ 22/07/2021 ไม่ระบุ