รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series : EP2 การวางแผนการเงินสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

อภิปรายการวางแผนการเงินสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์

ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
  2. ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น Zoom meeting
ห้อง Zoom meeting
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 16/06/2021 10:00:00
ปิดรับสมคร 29/07/2021 09:00:00
เริ่มการอบรม 29/07/2021 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 29/07/2021 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 250
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/06/2021 ไม่ระบุ
2 น.ส. ปัณณธร ผายเงิน ศูนย์หัวใจ พยาบาล 24/06/2021 ไม่ระบุ
3 นาย ธีระยุทธ ทองรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ ม.เวสเทิร์น นายสัตวแพทย์​ 27/06/2021 ไม่ระบุ
4 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 01/07/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว เจตต์นภิศ ระยับกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
6 นาง อรุณนิตย์ บุญรอด แพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
7 นาย อนุพล พาณิชย์โชติ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
8 นาง แสงมุขดา สาราษฎร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 01/07/2021 ไม่ระบุ
9 นาย ชาคริต เชาวฤทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักเทคนิคการแพทย์ 02/07/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว วัชรินทร เทียนสันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ 02/07/2021 ไม่ระบุ
11 นาย ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ 02/07/2021 ไม่ระบุ
12 นาย ธนภูมิ วงษ์เสนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/07/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มข นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว ชุติกาญจน์ ปัดถามา คณะเทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว รัตนากร ดอนพาบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว นิรัชชา ไชยสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร นักวิทยาศาสตร์ 06/07/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว จิดาภา วงศ์ใหญ่ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 06/07/2021 ไม่ระบุ
18 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/07/2021 ไม่ระบุ
19 นาย สรวิชญ์ โชติธรรม แพทยศาสตร์ น.ศ. 08/07/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว พัณณ์ธิชา จิรัญญ์โรจน์ คณะสัตวแพทย์ นักศึกษา 08/07/2021 ไม่ระบุ
21 นาน ปฏิภาณ โทอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว ปวีณ์ธิดา รัตนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชนาภา ชัยศักดิ์กรีนนท์ แพทย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
24 นาย หรรษวัต โชติช่วงนิรันดร์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
25 นาย ภัทรภณ ตั้งศิริมงคล คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
26 นาย ณัฐพงษ์ อารีมิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว ปารมิตา รุ่งสัทธรรม คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว ปณิชา ปัถยวงศ์เดชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
29 นาย ชาญณรงค์ ประสารกก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ พยาบาล 10/07/2021 ไม่ระบุ
30 นาง เพ็ญแข พั่วโพฺธิ์ สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 10/07/2021 ไม่ระบุ
31 นาย กฤษติกรณ์ เชื้อสาวะถี เกษตร นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยศมีบุญ มนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว นริศา ยอดสง่า คณะมนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
35 นาย กฤษกันต์ ทองสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ร่วมงาน 10/07/2021 ไม่ระบุ
36 พญ. แพรวา ธาตุเพชร คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว รสมา สมไชย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 10/07/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว วิภาวี จึงสงวนพรสุข คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
39 นาย พงศ์ลภัส กลิ่นพิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว สุธิดา สุวรรณราช คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจดี เเพทยศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 10/07/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว นวพร เตชาทวีวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว อรภา สิงห์ตะโคตร เมืองไทยประกันชีวิต ขายประกัน 11/07/2021 ไม่ระบุ
44 นาย นายอนุวิท กงคูคำ โรงพยาบาล ข้าราชการ 11/07/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว พรรษพร แหล่งสนาม ศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตรศึกษา นักศึกษาปริญยาตรี 11/07/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว ณัฐวดี เขียวปั้น ยังไม่มีสังกัด นักศึกษาจบใหม่ 11/07/2021 ไม่ระบุ
47 นาย ศุภวิชญ์ ลาภจตุรพิธ กระทรวงสาธารณะสุข ข้าราชการ 11/07/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว มานิตา โรจนมังคลาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
49 นางสาว วาตินี สิทธิดูุลย์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
50 นางสาว พิมพ์ภาณี นิลแจ้ง มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิต 11/07/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว เกวลิน โชคชนะชัย มหิดล บัณฑิต 11/07/2021 ไม่ระบุ
52 นาง ปฐวี ขันตี AIA MDRT พนักงานฝ่ายขาย 11/07/2021 ไม่ระบุ
53 นางสาว ฐานิตา ชาญวิรวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว ปณิตา ลิมปะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ รศ 11/07/2021 ไม่ระบุ
55 นาย ศรราม ไพศาลพงษ์ ยังไม่มีสังกัด นักศึกษาจบใหม่ 11/07/2021 ไม่ระบุ
56 นางสาว อรอุมา แม้นชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว นีนรัชชา อัคฮาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
58 นาย สุรชัย สิทธิบดินทร์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 11/07/2021 ไม่ระบุ
59 นาง ภัทรี พหลภาคย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
60 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
61 นาย จักรวรรดิ์ มานะการ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
62 นางสาว ปริยากร ศิรินิกร ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
64 นางสาว จุฑามาศ วันเฟื่องฟู เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
65 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
66 นาย อาทิตย์ บุญรอด คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
67 นาย สกุลเกียรติ สำราญวงษ์ พยาบาลศาสตร์ นศ. สาขา บริหารการพยาบาล 12/07/2021 ไม่ระบุ
68 นาย ธนพล  วิทยาศาสตร์ เขียนโปรแกรม 12/07/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว ธัญวรัตน์ ลุนสาร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 12/07/2021 ไม่ระบุ
70 นางสาว วิลาวัณย์ วงษ์ไชยา เทคนิคการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
71 นาย ปัญญาวุฒิ พันธุลา คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 12/07/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว ณัฐนันท์ ตาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
73 นางสาว โสลิตา แซ่ลี้ ยังไม่มีสังกัด บัณฑิต 12/07/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว พิชญธิดา ทิพยะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
75 นางสาว ยุจิรา บุดดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว ปริศนา อองโนนยาง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
77 นางสาว สิริอัปสร วงศ์อาษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
78 นาย แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
79 นาย ศรวิทย์ พนาบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
80 นาย ณฐกร ศรีคำมุล แพทย์ นร. 14/07/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว สุปรียา ราชสีห์ คณะแพทยศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 14/07/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว ปวีณ์สุดา ชูสังข์ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
83 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์ใช้ทุน 14/07/2021 ไม่ระบุ
84 นาย อนุชิต จันทแก้ว แพทยศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว อภิชญา บุระคำ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว พิมพ์วิภา ชำนาญจันทร์ ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
87 นาย ภูวดล กองแก้วภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
88 นาย อิทธิ บุญอรณะ องค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์5 15/07/2021 ไม่ระบุ
89 นางสาว กัญญาพัชร พร้อมเจริญวัฒนา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
90 นางสาว นภาพร กองมณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
91 นางสาว ชัญญา เป็นตามวา คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว พิมพิกา ตั้งศิริวัฒนวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
93 นาย ณัฐิวุฒิ ผ่านเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
94 นาย จักรภัทร เด่นรัศมีเทพ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
95 นาย พัชรากร เพียงงาม Universal Medical Industry Co., Ltd เภสัช 15/07/2021 ไม่ระบุ
96 นาย ทินภัทร ฤาชา คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว ธนภรณ์ ภูธรรมะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
98 นางสาว อุรัสยา กาญจนนิมมาน สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
99 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/07/2021 ไม่ระบุ
100 นางสาว​ ชณัติพร ชลไพร คณะแพทย​ฯ ภ.จิต​เวชศาสตร์​ นักจิตวิทยา​คลินิก ปฏิบัติการ​ 16/07/2021 ไม่ระบุ
101 นางสาว นิลารววณ ดาวยันต์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
102 นางสาว สายธาร ระฆัง สหวิทยาการ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
103 นางสาว ภคพร บุบผา แพทยศาสตร์ นักศึกษา 17/07/2021 ไม่ระบุ
104 นางสาว ฝ้าย ภาระพงษ์ สหวิทยาการ นักศึกษา 17/07/2021 ไม่ระบุ
105 นางสาว เกตนิภา คำดวง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
106 นางสาว Kanokwan Kitpongpraphan Faculty of medicine, KKU Doctor 18/07/2021 ไม่ระบุ
107 นางสาว นันทิยา สายลุน เทคโนโลยี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
108 นางสาว ปรีญาพร ยุบลเพลิด คณะสาธารณสุข​ศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
109 นางสาว ขวัญจิรา ดอกไม้ นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
110 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 19/07/2021 ไม่ระบุ
111 นางสาว จิดาภา ทองคง คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
112 นางสาว กัลยกร เชิดศรี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
113 นาย ธนดล พิริยะกิจไพบูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
114 นาย ไชยวัฒน์ พานแก้วชูวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
115 นาย นรบดี ศรีลาโท วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
116 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
117 นางสาว กวิสรา แก่นโพธิ์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 21/07/2021 ไม่ระบุ
118 นางสาว ปวีณา นามหงษา เทคนิคการเเพทย์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
119 นาย แสงอุทัย นวลบุญมา เทคโนโลยี นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
120 นาย อานันต์ นิธิชานน ภาคจุลชีววิทยา อาจารย์ 22/07/2021 ไม่ระบุ
121 นางสาว รัตชฎากร นามวงศ์ นักศึกษา นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
122 นาย ศิวกร ศรีหนองบัว คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
123 นาย ยงยศ วราทร คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
124 นางสาว พรประภา แสงทอง วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
125 นางสาว มีราวรรณ์ เชื้อสกุลวนิช วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
126 นางสาว ณัฏฐาเนตร มาสังข์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
127 นางสาว พิชญาภา ยาวะโนภาสน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
128 นางสาว ปพรรษกร คชาธาร เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
129 นางสาว ชารีดา วงศ์กิตติธร คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 22/07/2021 ไม่ระบุ
130 นางสาว ศศิกานต์ การปลูก คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
131 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 23/07/2021 ไม่ระบุ
132 นางสาว จันทนนนท์ ประสิทธิ์ชยกร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
133 นางสาว ปุณยภา เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
134 นาย อิทธิพัฒน์ เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
135 นางสาว ไอร์ยานุช ศรีสุวรักษ์ Kkuic นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
136 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 23/07/2021 ไม่ระบุ
137 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 24/07/2021 ไม่ระบุ
138 นาย ยุทธนา แสนหล้า บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป 24/07/2021 ไม่ระบุ
139 นางสาว ปณัฏฐ์พร พัฒนกาญจน์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
140 นาย ปราโมทย์ โภคา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
141 นาย วีรพงษ์ ฝุ่นตะคุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
142 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/07/2021 ไม่ระบุ
143 นางสาว บุษยมาศ พรหมสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 25/07/2021 ไม่ระบุ
144 นางสาว ชญาณิศ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 26/07/2021 ไม่ระบุ
145 นางสาว กานต์พิชชา บุตรแขก บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 26/07/2021 ไม่ระบุ
146 นางสาว ปิณฑิรา มีเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 26/07/2021 ไม่ระบุ
147 นาย ณัฐดนัย ดวงชาคำ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
148 นาย กิดากร วรรณวงศ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
149 นางสาว อุดมลักษณ์ กันยามา วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
150 นางสาว ปุณณมาสมณฑน์ สุวงศ์ เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
151 นางสาว นัฎฌา ธงยศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
152 นางสาว เนตรนภา วังหนองเสียว พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
153 นางสาว ฟ้าประธาน มั่งทอง สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
154 นางสาว ธนินณัฏฐ์ พูลเพ็ชร์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
155 นางสาว กานต์สินี คงคาหลวง KKUIC นักเรียน 27/07/2021 ไม่ระบุ
156 นางสาว สิรามล ไทยเอี่ยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
157 นางสาว พิมพ์มาดา ภิรมย์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
158 นางสาว ปิยะรัตน์ ผาอินดี วิทยาศาตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
159 นางสาว กัลยกร ด่านรักสวย วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
160 นางสาว สุภาพิม พลเยี่ยม วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
161 นาย สักการ สังฆมานนท์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/07/2021 ไม่ระบุ
162 นางสาว เธียรลดา อำพันพิศุทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
163 นางสาว ปวริศา สมุทรศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
164 นางสาว กัญญารัตน์ วิชาชัย คณะ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
165 นางสาว ชนาภัทร เกิดส่ง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
166 นางสาว อธิติยา ได้ทุกทาง วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
167 นางสาว วิสา วงษ์มะโน วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
168 นาย ไตรภพ พงศ์ผลาดิสัย วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
169 นางสาว ศุภาวรรณ สิงห์คราม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
170 นางสาว อนงค์พร เฉยเจริญ คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
171 นาย ชลสิทธิ์ สรรพสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
172 นางสาว ชนัญธิดา ซิมกระโทก วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
173 นางสาว นันทิชา ลำมะนา วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
174 นางสาว จุฑาภรณ์ ศิริมา คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
175 นางสาว วัชรพร พงษ์พิธี นิติศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
176 นางสาว ขนิษฐา พลศรีราช วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
177 นางสาว สุภาภรณ์ บุตุธรรม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
178 นางสาว ธันยพร เกื้อกูลศิริโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกร 27/07/2021 ไม่ระบุ
179 นางสาว ดิษญา จิตติเจษฎาภรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
180 นางสาว ภัทรพร เวียงแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
181 นางสาว อนัญตยา โยพันดุง คณะวิทยาศาสตร์ นักศีกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
182 นางสาว ลินดา ครูสแชงค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
183 นางสาว ชนาการ ศรีคำมุง วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
184 นางสาว ชัชรีย์ นัทธ์ปัทมนันท์ การท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
185 นางสาว ณกมล ชมเมือง วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
186 นางสาว นันทรัตน์ นิตยพัฒน์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
187 นางสาว เสาวภาคย์ หินเธาว์ คณะเภสัช นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
188 นางสาว ปัณฑิตา เพชรมณี นิติศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
189 นาย อชิรวิทย์ อนุกูลประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
190 นางสาว มัชฌิมา เนื่องนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
191 นาย ปรเมธ คำภู คณะมนุษยศาสตร์ฯ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
192 นางสาว จิรัฏฐิติกาล คำยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
193 นางสาว ปิยากร คำวงศ์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
194 นาย วิภู อินต๊ะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
195 นางสาว นิธิชา แสงประจักษ์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
196 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 29/07/2021 ไม่ระบุ
197 นางสาว ญาณปภา เรืองเชิงชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 29/07/2021 ไม่ระบุ
198 นางสาว พิราอร สงวนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
199 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 29/07/2021 ไม่ระบุ
200 นางสาว วราภรณ์ แสงจักรวาฬ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 29/07/2021 ไม่ระบุ
201 นาง กันยกร นามบุตรดี หอสมุดกลาง จ.บริหารงานทั่วไป 29/07/2021 ไม่ระบุ
202 นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 29/07/2021 ไม่ระบุ
203 นาง พวงผกา จันทร์พานิชย์ สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 29/07/2021 ไม่ระบุ