รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series : EP3 การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มชีวิตคู่
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

-บรรยาย

-ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ดร. พงษ์สุทธิ ฟื้นแสน
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น Zoom meeting
ห้อง Zoom meeting
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 16/06/2021 10:00:00
ปิดรับสมคร 04/08/2021 12:00:00
เริ่มการอบรม 05/08/2021 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 05/08/2021 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 300
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/06/2021 ไม่ระบุ
2 น.ส. ปัณณธร ผายเงิน ศูนย์หัวใจ พยาบาล 24/06/2021 ไม่ระบุ
3 นาย วุฒิพงษ์ มาสรักษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 29/06/2021 ไม่ระบุ
4 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 01/07/2021 ไม่ระบุ
5 นาง อรุณนิตย์ บุญรอด แพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
6 นางสาว ศรัณยา แซ่จัง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
7 นาย อดิศร หนองบัว วิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 02/07/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว พัทธ์ชนก เชาวน์ชื่น ศูนย์ตะวันฉาย ผู้ช่วยบริหารงานวิจัย 02/07/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว ชุติกาญจน์ ปัดถามา คณะเทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว รัตนากร ดอนพาบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
11 นาย ไชยวัฒน์ อ่อนอภัย วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 06/07/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว สุพัตร์ชาพร จำปาดอก คณะเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว ทัดดาว คงกล้า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/07/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว ปวีณ์ธิดา รัตนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว ปิณฑิรา มีเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว ศศิวิมล แฉล้มขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
18 นางสาว ชนิภรณ์ อินทศรี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
19 นาย กิตติพิชญ์ พรหมโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
20 นาย พลกฤต ศรีก้อม เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว บุณยานุช นาใจคง นายหน้าประกันชีวิต ธุรการเกี่ยวกับประกันชีวิต 10/07/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว ธนพร บุญแผน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
23 นาย หรรษวัต โชติช่วงนิรันดร์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
24 นาย วีรยุทธ โพธิ์ศรี สังคมศาสตร์และบูรณาการ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
25 นาย ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล ศัลยศาสตร์ แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
26 นาย พันธกร โพธิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
27 นาย ภีระวิชย์ พงษ์อุดมกูล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว สริตา มีเกาะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว เนรัญชลา ทองเลิศ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว พธนภรณ์ สุวรรณจันทร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว จณิฐตา แก้วโสภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
32 นาย กฤษติกรณ์ เชื้อสาวะถี เกษตร นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว พรธิตา มาตรา บริธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว พรณิสา วัฒนศิริ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10/07/2021 ไม่ระบุ
35 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยศมีบุญ มนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
36 นาย อาคเนย์ พรมโสภณ กองบริหารงานกลาง นักจัดการงานทั่วไป 10/07/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว นริศา ยอดสง่า คณะมนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
38 นาย กฤษกันต์ ทองสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ร่วมงาน 10/07/2021 ไม่ระบุ
39 พญ. แพรวา ธาตุเพชร คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว วิภาวี จึงสงวนพรสุข คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
41 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว สุธิดา สุวรรณราช คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว ภัทธีมา จันทะวิชัย มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว สินีนาฎ คลังบุญครอง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
45 นาง อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 10/07/2021 ไม่ระบุ
46 นาย นายอนุวิท กงคูคำ โรงพยาบาล ข้าราชการ 11/07/2021 ไม่ระบุ
47 นาย สมพร ชูศรีเมือง กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว พรรษพร แหล่งสนาม ศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตรศึกษา นักศึกษาปริญยาตรี 11/07/2021 ไม่ระบุ
49 นาย ปัญวิช ภารจำนงค์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
50 นางสาว กานต์พิชชา บุตรแขก บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว ฐานิตา ชาญวิรวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
52 นาง ปฐวี ขันตี AIA MDRT พนักงานฝ่ายขาย 11/07/2021 ไม่ระบุ
53 นางสาว ฐิติวรรณ จำปา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
54 นาย ศรราม ไพศาลพงษ์ ยังไม่มีสังกัด นักศึกษาจบใหม่ 11/07/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว อรอุมา แม้นชล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
56 นางสาว นีนรัชชา อัคฮาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
58 นาย วิสิทธิ์ ผาสุข วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
60 นาย ฤทธิพัฒน์ ปานสนาม นิติศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
61 นางสาว จิญานันท์ จันทรี เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
62 นางสาว พิชญา บัวศรียอด คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12/07/2021 ไม่ระบุ
64 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
65 นาย กิตติพัฒน์ จันทพัฒน์ บริษัท ซี โอ ยู จำกัด วิศวกร 12/07/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว มนัสชนก จำปา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
67 นางสาว พรรณทิพา ธรรมแสง คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว ธัญวรัตน์ ลุนสาร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 12/07/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว วิลาวัณย์ วงษ์ไชยา เทคนิคการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
70 นาย ปัญญาวุฒิ พันธุลา คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 12/07/2021 ไม่ระบุ
71 นาย ปราโมทย์ คำแสง วิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า 12/07/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว ณัฐนันท์ ตาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
73 นาย พีรณัฐ มาลาหอม บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นิติกร 12/07/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว พิชญธิดา ทิพยะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
75 นางสาว ยุจิรา บุดดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว ปริศนา อองโนนยาง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
77 นาย สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
78 นางสาว กรกช บำรุงรัตน์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
79 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 13/07/2021 ไม่ระบุ
80 นางสาว สิริอัปสร วงศ์อาษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
81 นาย แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
82 นาย วิทยา พนาบำรุง ธุรกิจส่วนตัว บุคคลภายนอก 13/07/2021 ไม่ระบุ
83 นาย ศรวิทย์ พนาบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
84 นาย ณฐกร ศรีคำมุล แพทย์ นร. 14/07/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว ปวีณ์สุดา ชูสังข์ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์ใช้ทุน 14/07/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว อภิชญา บุระคำ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
88 นางสาว เพ็ชรนภา จันทะรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
89 นาย ภูวดล กองแก้วภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
90 นางสาว ยุวนันท์ ธรรมสอน นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
91 นาย อิทธิ บุญอรณะ องค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์5 15/07/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว นภาพร กองมณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
93 นางสาว กัญญาพัชร พร้อมเจริญวัฒนา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
94 นาย ณัฐิวุฒิ ผ่านเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
95 นาย จักรภัทร เด่นรัศมีเทพ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
96 นาย ทินภัทร ฤาชา คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว ธนภรณ์ ภูธรรมะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
98 นางสาว กชพร จุ้ยชุม แพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
99 นางสาว ทิพย์ลดา โพธิจักร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
100 นางสาว พัชราวลัย ศรีวรรณะ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
101 นาย ประยงค์ พรศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
102 นาย สมโชค แก้วอุทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 16/07/2021 ไม่ระบุ
103 นางสาว นิลารววณ ดาวยันต์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
104 นาง สุจิตรา อำนวยพานิชย์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/07/2021 ไม่ระบุ
105 นางสาว สายธาร ระฆัง สหวิทยาการ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
106 นางสาว ฝ้าย ภาระพงษ์ สหวิทยาการ นักศึกษา 17/07/2021 ไม่ระบุ
107 นางสาว อารียา นาคนามอรุณ ศรีเวียงศิลป์ ผู้จัดการบัญชี 17/07/2021 ไม่ระบุ
108 นาย ไกรวิชญ์ วรพุทธพร คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
109 นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
110 นาย จักรวรรดิ์ มานะการ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
111 นางสาว เกตนิภา คำดวง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
112 นางสาว Kanokwan Kitpongpraphan Faculty of medicine, KKU Doctor 18/07/2021 ไม่ระบุ
113 นางสาว ชุลีกร แก้ววิเศษ มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
114 นางสาว อภิญญา นำทันชิกุล เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
115 นางสาว ปรีญาพร ยุบลเพลิด คณะสาธารณสุข​ศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
116 นางสาว สิรามล สุนารัตน์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
117 นางสาว ขวัญจิรา ดอกไม้ นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
118 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
119 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 19/07/2021 ไม่ระบุ
120 นางสาว กัลยกร เชิดศรี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
121 นางสาว กนกวรรณ กล้าพังเทียม หน่วยงานเอกชน นิติกร 20/07/2021 ไม่ระบุ
122 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
123 นางสาว วัชราภรณ์ ตั้นซุ่นหิ้ม คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
124 นางสาว กวิสรา แก่นโพธิ์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 21/07/2021 ไม่ระบุ
125 นางสาว พัณณ์ธิชา จิรัญญ์โรจน์ คณะสัตวแพทย์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
126 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 21/07/2021 ไม่ระบุ
127 นางสาว รัตนาภรณ์ กาจุ๊ด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21/07/2021 ไม่ระบุ
128 นางสาว สุชัญญา วัฒนานุสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
129 นาย ธนพล นันทราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
130 นางสาว กันยารัตน์ บุตรสำราญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
131 นาย แสงอุทัย นวลบุญมา เทคโนโลยี นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
132 นางสาว อชิรา แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
133 นางสาว ปรียานุช ลาขุนทด วิทยาศาสตร์ นศ.ปเอก 22/07/2021 ไม่ระบุ
134 นาย อานันต์ นิธิชานน ภาคจุลชีววิทยา อาจารย์ 22/07/2021 ไม่ระบุ
135 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 22/07/2021 ไม่ระบุ
136 นาย ศุภเชษฐ ชัยเลิศ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
137 นางสาว วิลาสินี ชูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
138 นางสาว พิชญาภา ยาวะโนภาสน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
139 นาย เสน่ห์ ปัญโย สำนักหอสมุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 23/07/2021 ไม่ระบุ
140 นางสาว จันทนนนท์ ประสิทธิ์ชยกร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
141 นาย พลฤทธิ์ จุลมนต์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/07/2021 ไม่ระบุ
142 นางสาว ปุณยภา เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
143 นาย อิทธิพัฒน์ เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
144 นาย ศิริเมธา ศิริบูรณ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
145 นาย ปราโมทย์ โภคา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
146 นางสาว ปณัฏฐ์พร พัฒนกาญจน์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
147 นาย วีรพงษ์ ฝุ่นตะคุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
148 นางสาว อริสา หมวดเมือง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 26/07/2021 ไม่ระบุ
149 นาย ไตรภพ พงศ์ผลาดิสัย วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
150 นาย ไชยวัฒน์ พานแก้วชูวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
151 นาย นรบดี ศรีลาโท วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
152 นางสาว ประภาพรรณ พิมพา คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
153 นางสาว ลินดา ครูสแชงค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
154 นางสาว จิรัฏฐิติกาล คำยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
155 นางสาว พรสวรรค์ สิมสวัสดิ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา เจ้าพนักงาน​ศาสนศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
156 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจดี เเพทยศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 29/07/2021 ไม่ระบุ
157 นางสาว อุรัสยา กาญจนนิมมาน สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
158 นางสาว อนัญตยา โยพันดุง คณะวิทยาศาสตร์ นักศีกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
159 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
160 นางสาว พิราภรณ์ เชาว์สวัสดิกรกุล ทันตเเพทยศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
161 นาย อชิรวิทย์ อนุกูลประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
162 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
163 นางสาว ชญาณิศ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
164 นาง ศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 31/07/2021 ไม่ระบุ
165 นางสาว ฟ้าประธาน มั่งทอง สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
166 นางสาว รชต เข็มมา บริหารธุรกิจแล้วการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
167 นาย ปรเมธ คำภู คณะมนุษยศาสตร์ฯ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
168 นางสาว เนตรนภา วังหนองเสียว พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
169 นางสาว ปัณฑิตา เพชรมณี นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
170 นางสาว กานต์ธิดา โคตะนนท์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
171 นางสาว ขวัญชนก เทียบพระ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
172 นาย ฉัตรทอง ยุบลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
173 นางสาว ปวีณา นามหงษา เทคนิคการเเพทย์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
174 นาย ชญานนท์ บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์ นักศ 02/08/2021 ไม่ระบุ
175 นาย ปรัชญา สิมารักษ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
176 นางสาว ธาริณี บัวสกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
177 นางสาว นิศารัตน์ คำโมง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
178 นางสาว มลทิรา ใสสอน วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
179 นางสาว ปพิชญ์ธาดา เมตตา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
180 นางสาว ภัสราภรณ์ ลุนละวงษ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
181 นางสาว บุญฑริกา เขยไชย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
182 นางสาว กนิษฐา หารพรม วิทยศาสตร์ นักศ 02/08/2021 ไม่ระบุ
183 นางสาว จิตรานุช พลโยธา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
184 นางสาว สร้อยฟ้า วิชยณรงค์ วิทยาศาสตร์ นศ. 02/08/2021 ไม่ระบุ
185 นาย ศุภกร สรรพโส สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
186 นางสาว ขนิษฐา พลศรีราช วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
187 นาย ไตรรัตน์ คันธสอน วิทยาศาส นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
188 นาย จักรบัณฑิต ช่างอ่อง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
189 นางสาว ศุจินันท์ ภูมิเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
190 นางสาว ภัคพร กองมี มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
191 นางสาว จุฑาทิพย์ เกาะโค้ง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
192 นางสาว ชุติกาญจน์ สุภี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
193 นางสาว ชนารดี แก้วผลึก ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
194 นางสาว วรรณรมย์ ดรธงขวา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
195 นาย ภากร สุรพงษ์รัตน์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
196 นางสาว ชนาภา ศรีบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
197 นางสาว กนกกาญจน์ ทวะลัย คณะบริหารธุรกิจ บุคคลภายนอก 02/08/2021 ไม่ระบุ
198 0902362971 ธนพร บุญอยู่ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
199 นางสาว กรพิน วรรณเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
200 นางสาว พรศิริ พัดทะเล พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
201 นางสาว ณวภรณ์ พินิจเมือง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
202 นางสาว จิรารัตน์ หัตถาพงษ์ เกษตร นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
203 นาย จิรวัฒน์ นาคหมื่นไวย์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
204 นางสาว ชัญญา สถิตพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
205 นางสาว ภัทรธิดา บุราคร นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
206 นางสาว ประภาศิริ อุทัยรัตน์ มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
207 นางสาว วิภารัตน์ มาลีหวล เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
208 นางสาว นงลักษณ์ นาอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
209 นาย วิชัย แซ่เตียว บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
210 นางสาว ณัฐกฤตา เพิ่มกระโทก 623080208-6 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
211 นาย ยุทธการ นันจำรัส วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
212 นางสาว สุประวีณ์ ทำดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
213 นาย วิวรรธน์ อินทร์วงศ์ ทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
214 นางสาว จุฑามาศ ทมโยธา เทคนิคการเเพทย์ นักศึกษา​ 02/08/2021 ไม่ระบุ
215 นางสาว สุพรรณษา ขวัญรักษา คณะศึกษาศาสตร์ นศ. 02/08/2021 ไม่ระบุ
216 นาย นรเศรษฐ์ สุวรรณฉวี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
217 นางสาว ธัญวรัตน์ วิเชียรศรี นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
218 นางสาว จุฑาภรณ์ ศิริมา คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
219 นางสาว อภิสรา สวัสดิผล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
220 นางสาว ธารารัตน์ แสงเหม่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
221 นางสาว ลลนา นครราช นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
222 นางสาว นิชาภา พลธานี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
223 นาย เกรียงไกร อุดมเดช ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า 02/08/2021 ไม่ระบุ
224 นางสาว ปิยธิดา แก้วขาว ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
225 นางสาว พัชริดา ภูมิผล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
226 นางสาว สุวรรณี ต้นกันยา คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
227 นางสาว ญานีภัทร ทรัพยสาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
228 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ตั้น นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
229 นางสาว อัจฉราวดี อุตรี นิติศาตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
230 นางสาว ชรินรัตน์ บุตรเขียว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
231 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 02/08/2021 ไม่ระบุ
232 นางสาว ชลธร ชาน้อย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
233 นางสาว ณิชาภัทร เหมะธุลิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
234 นางสาว อชิรญา โลหิตยา คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
235 นางสาว ปลายฟ้า บุตรดมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
236 นางสาว ศิริรัตน์ เหมวงค์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
237 นางสาว วิลาสิณี การมี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
238 นางสาว จิรพรรณ วงษ์ชารี เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
239 นางสาว ภัทรนันท์ ปาปะขัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
240 นางสาว ทรายแก้ว ชำนาญเชื้อ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
241 นาย พัฒนพงษ์ ภูคงคำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
242 นางสาว เพ็ญพิชชา เร็วสูงเนิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
243 นาย ก้องกิดากร จำบัวขาว วิทยาลการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
244 นางสาว ปพรรษกร คชาธาร เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
245 นางสาว พลอย อินนาราช มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
246 นางสาว สิรินญา บุบผาชาติ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
247 นางสาว ณัฐพร โพธิ์จันทร์ คณะธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
248 นางสาว ธนัฐดา ยังมี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
249 นางสาว ธัศนชนม์ ดาผา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
250 นางสาว กัญญาวีร์ สนิมค้ำ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
251 นางสาว พรรพษา เกศราช นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
252 นางสาว สิรินาฎ สุวรรณมณี พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
253 นางสาว ชนิกา รุ่งโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
254 นางสาว นลัทพร หินลาด นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
255 นางสาว รินรดี วงษ์เล่ห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
256 นาย บรรณนบ อุบลแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
257 นางสาว จิราพร สงฆ์ธรรม มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
258 นางสาว กัญญาณัฐ ร่มเย็น นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
259 นางสาว สุชาดา รักษาชอบ นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
260 นางสาว มานิตา พิมพ์ทิพย์ มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
261 นาย พุฒิพงษ์ พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
262 นางสาว แพรว โคตรุฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ. 02/08/2021 ไม่ระบุ
263 นาย ธีรวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
264 นาย ณัธชมรรคษ์ ปักสังคะเนย์ นิติศาสตร์ ขอนเเก่น 02/08/2021 ไม่ระบุ
265 นาย สิทธิศักดิ์ โลเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้าอบรม 02/08/2021 ไม่ระบุ
266 นางสาว ปนัสยา ลีกุล คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
267 นาย อชิตพล วิมุตตะสูงวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
268 นาย ภควัต กวางรัตน์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
269 นางสาว เพราพิลาศ ภูวศิษฎ์เบญจภา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
270 นางสาว ณิชาภัทร ศิริปี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
271 นางสาว ปนิธิยา ลีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร นักเรียน 02/08/2021 ไม่ระบุ
272 นาย จักรกฤต เทาดี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
273 นาย ณ ตะวัน พงษ์เดชาตระกูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
274 นางสาว พรพนา นาครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
275 นางสาว อุษามณี ขันธ์แก้ว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
276 นาย ณัชกนต์ธร พิมพะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
277 นางสาว ชนิษฐา เมืองสอน นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
278 นาย ธีรวัต ทิพพร คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
279 นาย พาพล พิมพศรี วิศวกรรม Study 03/08/2021 ไม่ระบุ
280 นาย วิภู อินต๊ะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
281 นาย กรณ์ดนัย สุทธิวรรณา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
282 นางสาว พิมพ์อร ห่อทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
283 นาย อนุชิต จันทแก้ว แพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
284 นางสาว บุณยานุช ทองหวาน มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
285 นางสาว นิภาพร โพธิ์พันเรือ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
286 นางสาว สโรชา ขันสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
287 นางสาว นภัสวรินทร์ พุ่มพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/08/2021 ไม่ระบุ
288 นางสาว ชลิตา จันทร์หอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
289 นางสาว สุชาวดี การเกษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
290 นางสาว ชัญญา ไชยรุ่งเรือง คณะเเพทย์ศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
291 นาย วงศ์วิชญ์ ศรีแก้วนิจ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
292 นาย กิตติชัย แสนบุราณ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
293 นาย ธนากร ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
294 นางสาว ธัญญ์ทิตา ลาลำโกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
295 นางสาว ศศิกานต์ เอื้องคำประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
296 นางสาว สิริกร กุลชาติ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
297 นางสาว ดลญาพร ทินราช วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
298 นาย สุทธิพงษ์ ฟูกโคกสูง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ