รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series : EP4 การวางแผนการเงินสำหรับการเลี้ยงดูลูก
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

-อภิปราย

-ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
  2. ผศ. ปาริชาต บุตรวงศ์
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น Zoom meeting
ห้อง Zoom meeting
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 16/06/2021 10:00:00
ปิดรับสมคร 10/08/2021 12:00:00
เริ่มการอบรม 11/08/2021 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 11/08/2021 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 300
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/06/2021 ไม่ระบุ
2 นาง สุภาภรณ์ พวงชมภู คณะเกษตรศาสตร์ รฮงศาสตราจารย์ 22/06/2021 ไม่ระบุ
3 น.ส. ปัณณธร ผายเงิน ศูนย์หัวใจ พยาบาล 24/06/2021 ไม่ระบุ
4 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 01/07/2021 ไม่ระบุ
6 นาง อรุณนิตย์ บุญรอด แพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว ศรัณยา แซ่จัง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
8 นาง เยาวภา จันศรี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 05/07/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว รัตนากร ดอนพาบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 06/07/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว สุพัตร์ชาพร จำปาดอก คณะเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว ทัดดาว คงกล้า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/07/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว ปวีณ์ธิดา รัตนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว ศศิวิมล แฉล้มขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว ชนิภรณ์ อินทศรี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว บุณยานุช นาใจคง นายหน้าประกันชีวิต ธุรการเกี่ยวกับประกันชีวิต 10/07/2021 ไม่ระบุ
18 นาง ปริณดา เพียศักดิ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 10/07/2021 ไม่ระบุ
19 นางสาว ธนพร บุญแผน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
20 นาย หรรษวัต โชติช่วงนิรันดร์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
21 นาย ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล ศัลยศาสตร์ แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
22 นาย ณัฐพงษ์ อารีมิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
23 นาง พุทธินันท์ ชาญโพธิ์ พยาบาลศาสตร์ นศ.ป.โท 10/07/2021 ไม่ระบุ
24 นาย พันธกร โพธิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
25 นาย ภีระวิชย์ พงษ์อุดมกูล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว สริตา มีเกาะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว พธนภรณ์ สุวรรณจันทร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว เนรัญชลา ทองเลิศ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว จณิฐตา แก้วโสภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
30 นาย กฤษติกรณ์ เชื้อสาวะถี เกษตร นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว พรธิตา มาตรา บริธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยศมีบุญ มนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
33 นาย อาคเนย์ พรมโสภณ กองบริหารงานกลาง นักจัดการงานทั่วไป 10/07/2021 ไม่ระบุ
34 นาย สมพร ชูศรีเมือง กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
35 นางสาว นริศา ยอดสง่า คณะมนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
36 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 10/07/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
38 นาย กฤษกันต์ ทองสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ร่วมงาน 10/07/2021 ไม่ระบุ
39 พญ. แพรวา ธาตุเพชร คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
40 นาง จรูญลักษณ์ นารี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
41 นาง ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ คณะเกษตรศาสตร์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว วิภาวี จึงสงวนพรสุข คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว รักชนก แสงภักดีจิต ศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว ชญานิศวร์ ธรรมภัคศรัณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
45 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว สุธิดา สุวรรณราช คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว สินีนาฎ คลังบุญครอง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
48 นาง อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 10/07/2021 ไม่ระบุ
49 นางสาว อรภา สิงห์ตะโคตร เมืองไทยประกันชีวิต ขายประกัน 11/07/2021 ไม่ระบุ
50 นางสาว แก้วตา เจตศรีสุภาพ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
52 นาย ปัญวิช ภารจำนงค์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
53 นางสาว กานต์พิชชา บุตรแขก บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว ปริณดา ลิขิตอิทธิรักษ์ คณะเภสัชศาตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว ฐานิตา ชาญวิรวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
56 นาง ปฐวี ขันตี AIA MDRT พนักงานฝ่ายขาย 11/07/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว ปณิตา ลิมปะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ รศ 11/07/2021 ไม่ระบุ
58 นางสาว ฐิติวรรณ จำปา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว นีนรัชชา อัคฮาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
60 นางสาว สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
61 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
62 นาง ภัทรี พหลภาคย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
64 นางสาว ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
65 นาย ฤทธิพัฒน์ ปานสนาม นิติศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว จิญานันท์ จันทรี เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
67 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 12/07/2021 ไม่ระบุ
68 นาง วาสนา ฟอสเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 12/07/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว พิมพิไล แสงทัพ ศิลปกรรมศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
70 นางสาว พิชญา บัวศรียอด คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12/07/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
73 นาง ณิชานันท์ กุตระแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักวิทยาศาสตร์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
74 นาย กิตติพัฒน์ จันทพัฒน์ บริษัท ซี โอ ยู จำกัด วิศวกร 12/07/2021 ไม่ระบุ
75 นางสาว นิศารัตน์ ทิพยดารา คณะสหวิทยาการ นักวิชาการประมง 12/07/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว มนัสชนก จำปา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
77 นาย อาทิตย์ บุญรอด คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
78 นางสาว ธัญวรัตน์ ลุนสาร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 12/07/2021 ไม่ระบุ
79 นาย ปัญญาวุฒิ พันธุลา คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 12/07/2021 ไม่ระบุ
80 นางสาว อรวรรณ สุ่มมาตย์ กองตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน 12/07/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง กองตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน 12/07/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว ณัฐนันท์ ตาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
83 นาย พีรณัฐ มาลาหอม บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นิติกร 12/07/2021 ไม่ระบุ
84 นางสาว ยุจิรา บุดดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว พิชญธิดา ทิพยะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
86 นาง รพีพรรณ บุญเยือง คณะแพทย์ พยาบาล 12/07/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว ปริศนา อองโนนยาง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
88 นาย สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
89 นางสาว กรกช บำรุงรัตน์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
90 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 13/07/2021 ไม่ระบุ
91 นางสาว สิริอัปสร วงศ์อาษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
92 นาย แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
93 นาย วิทยา พนาบำรุง ธุรกิจส่วนตัว บุคคลภายนอก 13/07/2021 ไม่ระบุ
94 นาย ศรวิทย์ พนาบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
95 นาย ณฐกร ศรีคำมุล แพทย์ นร. 14/07/2021 ไม่ระบุ
96 นางสาว ปวีณ์สุดา ชูสังข์ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์ใช้ทุน 14/07/2021 ไม่ระบุ
98 นางสาว อภิชญา บุระคำ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
99 นางสาว เพ็ชรนภา จันทะรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
100 นาย ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2021 ไม่ระบุ
101 นาย ภูวดล กองแก้วภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
102 นาย อิทธิ บุญอรณะ องค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์5 15/07/2021 ไม่ระบุ
103 นางสาว กัญญาพัชร พร้อมเจริญวัฒนา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
104 นางสาว นภาพร กองมณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
105 นาย ณัฐิวุฒิ ผ่านเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
106 นาย ทินภัทร ฤาชา คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
107 นางสาว ธนภรณ์ ภูธรรมะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
108 นาย พัชรพล เจริญชนม์ ไม่มี ไม่มี 16/07/2021 ไม่ระบุ
109 นาย ประยงค์ พรศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
110 นาย สมโชค แก้วอุทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 16/07/2021 ไม่ระบุ
111 นางสาว ภัทรธัญยพร ทองอุทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรม 16/07/2021 ไม่ระบุ
112 นางสาว​ ชณัติพร ชลไพร คณะแพทย​ฯ ภ.จิต​เวชศาสตร์​ นักจิตวิทยา​คลินิก ปฏิบัติการ​ 16/07/2021 ไม่ระบุ
113 นางสาว นิลารววณ ดาวยันต์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
114 นางสาว สายธาร ระฆัง สหวิทยาการ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
115 นางสาว อารียา นาคนามอรุณ ศรีเวียงศิลป์ ผู้จัดการบัญชี 17/07/2021 ไม่ระบุ
116 นาย จักรวรรดิ์ มานะการ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
117 นางสาว ชุลีกร แก้ววิเศษ มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
118 นางสาว ขวัญจิรา ดอกไม้ นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
119 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 19/07/2021 ไม่ระบุ
120 นางสาว ลัษมณ ประภามณฑล เทคโนโลยีอาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
121 นางสาว กัลยกร เชิดศรี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
122 นาย เอกลักษณ์ ขาวประภา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
123 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
124 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/07/2021 ไม่ระบุ
125 นางสาว ศิริรัตน์ เหมวงค์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
126 นางสาว กวิสรา แก่นโพธิ์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 21/07/2021 ไม่ระบุ
127 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจดี เเพทยศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 21/07/2021 ไม่ระบุ
128 นางสาว พัณณ์ธิชา จิรัญญ์โรจน์ คณะสัตวแพทย์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
129 นางสาว รัตนาภรณ์ กาจุ๊ด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21/07/2021 ไม่ระบุ
130 นาวสาว ธนภร ศุภกิจมงคล วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
131 นางสาว อชิรา แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
132 นางสาว ปรียานุช ลาขุนทด วิทยาศาสตร์ นศ.ปเอก 22/07/2021 ไม่ระบุ
133 นาย อานันต์ นิธิชานน ภาคจุลชีววิทยา อาจารย์ 22/07/2021 ไม่ระบุ
134 นางสาว พรประภา แสงทอง วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
135 นางสาว กมลชนก แผ้วพลสง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
136 นาง ปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2021 ไม่ระบุ
137 นางสาว พิชญาภา ยาวะโนภาสน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
138 นางสาว จันทนนนท์ ประสิทธิ์ชยกร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
139 นางสาว ปุณยภา เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
140 นาย อิทธิพัฒน์ เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
141 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
142 นาย ธนชาติ แสนโยธะกะ บริหารธุรกิจฯ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
143 นางสาว ปณัฏฐ์พร พัฒนกาญจน์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
144 นางสาว อริสา หมวดเมือง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 26/07/2021 ไม่ระบุ
145 นาย ไชยวัฒน์ พานแก้วชูวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
146 นาย นรบดี ศรีลาโท วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
147 นางสาว ฝ้าย ภาระพงษ์ สหวิทยาการ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
148 นางสาว นวพร สุนทรารักษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
149 นางสาว ลินดา ครูสแชงค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
150 นางสาว ชัญญานุช ดีรักษา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 29/07/2021 ไม่ระบุ
151 นาย ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 29/07/2021 ไม่ระบุ
152 นางสาว อนัญตยา โยพันดุง คณะวิทยาศาสตร์ นักศีกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
153 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
154 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
155 นาย อชิรวิทย์ อนุกูลประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
156 นางสาว ปวีณา นามหงษา เทคนิคการเเพทย์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
157 นางสาว ปพรรษกร คชาธาร เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
158 นางสาว ปนัสยา ลีกุล คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
159 นางสาว ปนิธิยา ลีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร นักเรียน 02/08/2021 ไม่ระบุ
160 นางสาว อุษามณี ขันธ์แก้ว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
161 นาย ณัชกนต์ธร พิมพะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
162 นางสาว ชลิตา จันทร์หอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
163 นางสาว สุชาวดี การเกษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
164 นางสาว สิริกร กุลชาติ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
165 นางสาว พิชญาภา ภักดีพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 04/08/2021 ไม่ระบุ
166 นางสาว ธัศนชนม์ ดาผา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
167 นางสาว ธนัฐดา ยังมี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
168 นางสาว ชญาณิศ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
169 นางสาว ญานีภัทร ทรัพยสาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
170 นางสาว ธิติพร คำมูล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
171 นางสาว วิภารัตน์ มาลีหวล เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 06/08/2021 ไม่ระบุ
172 นางสาว ศุจินันท์ ภูมิเพ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 06/08/2021 ไม่ระบุ
173 นาย ศุภกร สรรพโส สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 06/08/2021 ไม่ระบุ
174 นางสาว กานต์ธิดา โคตะนนท์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 06/08/2021 ไม่ระบุ
175 นางสาว จุฑาภรณ์ ศิริมา คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 07/08/2021 ไม่ระบุ
176 นางสาว ธารารัตน์ แสงเหม่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 07/08/2021 ไม่ระบุ
177 นางสาว สุวรรณี ต้นกันยา คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 08/08/2021 ไม่ระบุ
178 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 09/08/2021 ไม่ระบุ
179 นางสาว ภัทรภร ศรีอุ้มสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
180 นางสาว ลลนา นครราช นิติศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
181 นางสาว นิภาพร โพธิ์พันเรือ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
182 นางสาว พรวนัช รัตนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
183 นาย ณัธชมรรคษ์ ปักสังคะเนย์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
184 นางสาว สุชัญญา วัฒนานุสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
185 นางสาว ธิดาทิพย์ นาพลเทพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
186 นางสาว สโรชา เมืองสูง เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
187 นางสาว สโรชา ขันสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
188 Miss. Thapanee Prapaimueang เทคนิคการแพทย์ นักทรัพยากรบุคคล 09/08/2021 ไม่ระบุ
189 นางสาว สลิลทิพย์ ขันสมบัติ คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
190 นางสาว ชนาภา ศรีลุนทา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
191 นางสาว สิรินทร์ ศรีรัตนวิกร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
192 นางสาว กรรณิการ์ พื้นดอนเค็ง บริหารธุรกิจ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
193 นางสาว สิริพร วงค์จำเริญ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
194 นางสาว ธนัญญา วงษ์ยงน้อย วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
195 นางสาว ปิยดา ยุระศรี บริหาร นักศึกษา​ 09/08/2021 ไม่ระบุ
196 นางสาว ชเลใจ ไกรวัลย์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
197 นางสาว ณิชานันท์ ชาติศิริ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
198 นางสาว เนตรนภา วังหนองเสียว พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
199 นางสาว ฟ้าประธาน มั่งทอง สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
200 นางสาว ฐิตาภา นาเหลากลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
201 นางสาว ขวัญชนก เทียบพระ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
202 นางสาว สุชาดา สมศรี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
203 นาย ไตรรัตน์ คันธสอน วิทยาศาส นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
204 นางสาว พรศิริ พัดทะเล พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
205 นาย เจษฎาพงษ์ ผิวอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
206 นางสาว กัลยาณี สอนสิงห์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
207 นาย กีรติ สมสะอาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
208 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองวิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
209 นางสาว กรวดี พรมสุภาพ รังสีรักษา นักรังสีการแพทย์ 09/08/2021 ไม่ระบุ
210 นางสาว ดรุณี เกียรติรัมย์ บริหารธุและการบัญชี สาขา การตลาด 09/08/2021 ไม่ระบุ
211 นาย วรพิชัย คงผอม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นักเรียน 09/08/2021 ไม่ระบุ
212 นาย กัมพล ขันทะวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ศึกษานิเทศก์ 09/08/2021 ไม่ระบุ
213 นางสาว วรรณณิภา ทองหน่อหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
214 นางสาว ปัณฑิตา เพชรมณี นิติศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
215 นาง อัญชลี อัครธัญกร สมศักดิ์เภสัชบ้านห้วย เภสัชกร 09/08/2021 ไม่ระบุ
216 นาย ปริญญา พาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
217 นางสาว สิรามล ไทยเอี่ยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
218 นางสาว นิชาภัทร ชนะพล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
219 นาย ศิริเมธา ศิริบูรณ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
220 นาย ณัฐวัฒน์ สิงห์ทอง นิติศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
221 นางสาว พลอยพิชยา ชำนิสูงเนิน คณะสหวิทยาการ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
222 นางสาว สโรชา โพธิ์ชัยศรี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
223 นางสาว วรินดา สธนโสภณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
224 นางสาว นวลสรณ เภาราษฎร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
225 นางสาว ชนัดดา นิวาสธนชัย บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
226 นางสาว ญาติกา สมสุขวาสนา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศ 09/08/2021 ไม่ระบุ
227 นางสาว ชุติกาญจน์ ปัดถามา คณะเทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
228 นางสาว พฤกษา แก่ฉลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
229 นางสาว รุจิกร แกหลิ่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
230 นางสาว จุฑามาศ ทมโยธา เทคนิคการเเพทย์ นักศึกษา​ 09/08/2021 ไม่ระบุ
231 นาย เจษฎา ศรีตะ คณะเทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
232 นางสาว จิรวดี คำสงค์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
233 นาง ประพรรณวดี ปราชญ์กุลวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ พนักงานธุรการ 09/08/2021 ไม่ระบุ
234 นางสาว ฐิติมา พรหมจักร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
235 นางสาว จิราพัชร แสนแก้ว วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
236 นางสาว มัทนา วรรณแสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
237 นาย วิชชาวุธ พันแสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
238 นางสาว ณัฐชา นาฏยกุล คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
239 นางสาว กฤติยา รัตน์วิเศษ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
240 นางสาว วนิดา อินรักษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
241 นาย อนวัช เพิ่มสนาม บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
242 นาย ธีรวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
243 นางสาว อักษราภัค พรหมพันใจ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
244 นาย รวิดนัย แสนดวง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
245 นาย ณัฐนันท์ จิตสันติวรรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาปริญญาตรี 09/08/2021 ไม่ระบุ
246 นางสาว ดลฤดี นามวงษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
247 นาย ธนดล ยนต์สถิตย์กุล คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
248 นาย ณฐพล ปริปุณณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
249 นางสาว ญาณิศา ตุไตลา บริหารธุรและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
250 นางสาว กมลลักษณ์ พรมสิงห์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
251 นางสาว ชิโนรส สืบไวย ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพระราชทานตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 10/08/2021 ไม่ระบุ
252 นางสาว สุพิชฌาย์ ดีรุณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
253 นางสาว วันนา นิลภู่ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ