รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series : EP5 การวางแผนการเงินแบบเกษียณสุข
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

-อภิปราย

-ฝึกปฏิบัติ

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
  2. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น Zoom meeting
ห้อง Zoom meeting
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 16/06/2021 10:00:00
ปิดรับสมคร 18/08/2021 12:00:00
เริ่มการอบรม 19/08/2021 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 19/08/2021 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 300
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/06/2021 ไม่ระบุ
2 นาง สุภาภรณ์ พวงชมภู คณะเกษตรศาสตร์ รฮงศาสตราจารย์ 22/06/2021 ไม่ระบุ
3 นางสาว วรวรรณ ภูชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 23/06/2021 ไม่ระบุ
4 น.ส. ปัณณธร ผายเงิน ศูนย์หัวใจ พยาบาล 24/06/2021 ไม่ระบุ
5 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2021 ไม่ระบุ
6 นาย วุฒิพงษ์ มาสรักษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 29/06/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 01/07/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว มาธูร ศาสตรวาทิต สำนักหอสมุด มข บรรณารักษ์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว เจตต์นภิศ ระยับกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
10 นาง อรุณนิตย์ บุญรอด แพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
11 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
12 นาง เยาวพร ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
13 นาย อนุพล พาณิชย์โชติ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว ศรัณยา แซ่จัง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 01/07/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว วัชรินทร เทียนสันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ 02/07/2021 ไม่ระบุ
16 นาง รัดดา อุ่นจันที สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานก้องสมุด 02/07/2021 ไม่ระบุ
17 นาย อดิศร หนองบัว วิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 02/07/2021 ไม่ระบุ
18 นางสาว จรียา ยมศรีเคน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 04/07/2021 ไม่ระบุ
19 นางสาว กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มข นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว ชุติกาญจน์ ปัดถามา คณะเทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว รัตนากร ดอนพาบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
22 นาย สันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล พยาบาลศาสตร์ Plan and Analyst 05/07/2021 ไม่ระบุ
23 นาง สุกัญญา เรืองสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/07/2021 ไม่ระบุ
24 นางสาว วลัยลักษณ์ รีชมรัตน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 05/07/2021 ไม่ระบุ
25 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 06/07/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว กมลชนก วิรยศิริ นิติศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่4 06/07/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว สุพัตร์ชาพร จำปาดอก คณะเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว ทัดดาว คงกล้า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 07/07/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/07/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว ตรีณารัตน์ เมฆไธสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 08/07/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว ภัทราพร ภูถอดใจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/07/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว จารุวรรณ สิงห์ศิริ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป 09/07/2021 ไม่ระบุ
33 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 09/07/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว ปวีณ์ธิดา รัตนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/07/2021 ไม่ระบุ
35 นางสาว กรกช บำรุงรัตน์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
36 นางสาว ศศิวิมล แฉล้มขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว ชนิภรณ์ อินทศรี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว พัชราภรณ์ จันทหาร สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
39 นาย กิตติพิชญ์ พรหมโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว ชนาภา ชัยศักดิ์กรีนนท์ แพทย์ศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
41 นาย ธรณัส หินอ่อน ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว อุบลวรรณ พลอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว บุณยานุช นาใจคง นายหน้าประกันชีวิต ธุรการเกี่ยวกับประกันชีวิต 10/07/2021 ไม่ระบุ
44 นาย ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล ศัลยศาสตร์ แพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว กรวดี พรมสุภาพ รังสีรักษา นักรังสีการแพทย์ 10/07/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว ปณิชา ปัถยวงศ์เดชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว ปิยะพร ภัทรกิจกำจร Quality Manager 10/07/2021 ไม่ระบุ
48 นาย กฤษติกรณ์ เชื้อสาวะถี เกษตร นักศึกษา 10/07/2021 ไม่ระบุ
49 นาย ปัญวิช ภารจำนงค์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
50 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว กานต์พิชชา บุตรแขก บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
52 นางสาว ฐานิตา ชาญวิรวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
53 นาง ปฐวี ขันตี AIA MDRT พนักงานฝ่ายขาย 11/07/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว ปณิตา ลิมปะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ รศ 11/07/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว ฐิติวรรณ จำปา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
56 นางสาว ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ โรงเรียนสาธิต อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว นีนรัชชา อัคฮาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
58 นางสาว สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว สุธีพร ไกรการ วิทยาลับบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
60 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
61 นาง ภัทรี พหลภาคย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
62 นาย วิสิทธิ์ ผาสุข วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 11/07/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
64 นางสาว ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ 11/07/2021 ไม่ระบุ
65 นางสาว จิญานันท์ จันทรี เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
66 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 12/07/2021 ไม่ระบุ
67 นาง วาสนา ฟอสเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 12/07/2021 ไม่ระบุ
68 นาย เสน่ห์ ปัญโย สำนักหอสมุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 12/07/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
70 นาย หัฎฐกร สำเร็จดี คณะแพทยศาสตร์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 12/07/2021 ไม่ระบุ
71 นาย เฉลิมพล นารี หอสมุดกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12/07/2021 ไม่ระบุ
73 นาง ศรีสุดา ลุนพุฒิ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว ศรัญญา กัลย์จาฤก คณะสหวิทยาการ ผศ. 12/07/2021 ไม่ระบุ
75 ว่าที่ร.ต. ศักดาเดช สิงคิบุตร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
76 นาย สุวัตร นานันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
77 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
78 นาง ณิชานันท์ กุตระแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักวิทยาศาสตร์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
79 นาย กิตติพัฒน์ จันทพัฒน์ บริษัท ซี โอ ยู จำกัด วิศวกร 12/07/2021 ไม่ระบุ
80 นางสาว ณัฐวดี ปทุมบาล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว มนัสชนก จำปา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
82 นาย อาทิตย์ บุญรอด คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
83 นางสาว ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
84 นางสาว พรรณทิพา ธรรมแสง คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว ธัญวรัตน์ ลุนสาร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 12/07/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว วิลาวัณย์ วงษ์ไชยา เทคนิคการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป 12/07/2021 ไม่ระบุ
87 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ ศูนย์ภาษาอาเซียน นักวิชาการศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
88 นาง ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ คณะเกษตรศาสตร์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 12/07/2021 ไม่ระบุ
89 นางสาว ณัฐนันท์ ตาสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
90 นางสาว ยุจิรา บุดดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
91 นางสาว พิชญธิดา ทิพยะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว ปริศนา อองโนนยาง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2021 ไม่ระบุ
93 ผศ.ดร.พญ. วิยะดา ปัญจรัก คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
94 นาย สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
95 นางสาว รินา ภัทรมานนท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
96 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 13/07/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว กนกวรรณ กล้าพังเทียม หน่วยงานเอกชน นิติกร 13/07/2021 ไม่ระบุ
98 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 13/07/2021 ไม่ระบุ
99 นางสาว เนตรนภา โสดาดี กองพัฒานานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 13/07/2021 ไม่ระบุ
100 นางสาว สิริอัปสร วงศ์อาษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
101 นาย แทนภูมินทร์ จุนทวิเทศ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
102 นาง สุวิมล คำชมภู สำนักหอสมุด นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 13/07/2021 ไม่ระบุ
103 นาง ณัฐิดา หนุ่มเพชร สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 13/07/2021 ไม่ระบุ
104 นาย พิชญ์พศิน บูรณะฤทธิ์ทวี สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
105 นาย ภูริภัทร ต๊ะอาจ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
106 นาย วิทยา พนาบำรุง ธุรกิจส่วนตัว บุคคลภายนอก 13/07/2021 ไม่ระบุ
107 นาย ศรวิทย์ พนาบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา 13/07/2021 ไม่ระบุ
108 นาย ณฐกร ศรีคำมุล แพทย์ นร. 14/07/2021 ไม่ระบุ
109 นางสาว สุปรียา ราชสีห์ คณะแพทยศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 14/07/2021 ไม่ระบุ
110 นางสาว ปวีณ์สุดา ชูสังข์ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
111 นางสาว วิภาวี จึงสงวนพรสุข คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
112 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์ใช้ทุน 14/07/2021 ไม่ระบุ
113 นางสาว วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ นศษ 14/07/2021 ไม่ระบุ
114 นางสาว อภิชญา บุระคำ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2021 ไม่ระบุ
115 นางสาว เพ็ชรนภา จันทะรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
116 นาย ภูวดล กองแก้วภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
117 นางสาว ยุวนันท์ ธรรมสอน นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
118 นาย อิทธิ บุญอรณะ องค์การสวนสัตว์ฯ นายสัตวแพทย์5 15/07/2021 ไม่ระบุ
119 นางสาว กัญญาพัชร พร้อมเจริญวัฒนา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
120 นางสาว นภาพร กองมณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
121 นางสาว แองจีลีโซเร็น กาญบุตร วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
122 นาย ณัฐิวุฒิ ผ่านเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
123 นาย จักรภัทร เด่นรัศมีเทพ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
124 นาย ทินภัทร ฤาชา คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
125 นางสาว ธนภรณ์ ภูธรรมะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
126 นางสาว ธนัญญา สวัสดิ์พานิช คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
127 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/07/2021 ไม่ระบุ
128 นางสาว กชพร จุ้ยชุม แพทยศาสตร์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
129 นางสาว พัชราวลัย ศรีวรรณะ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
130 นางสาว ทิพย์ลดา โพธิจักร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/07/2021 ไม่ระบุ
131 นาย พัชรพล เจริญชนม์ ไม่มี ไม่มี 16/07/2021 ไม่ระบุ
132 นาง สริญญา เรืองศรีอรัญ งานขาย ผู้จัดการ 16/07/2021 ไม่ระบุ
133 นาย ประยงค์ พรศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
134 นาย สมโชค แก้วอุทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 16/07/2021 ไม่ระบุ
135 นางสาว ภัทรธัญยพร ทองอุทุม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรม 16/07/2021 ไม่ระบุ
136 นางสาว สุนิตา น้อยเภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
137 นางสาว​ ชณัติพร ชลไพร คณะแพทย​ฯ ภ.จิต​เวชศาสตร์​ นักจิตวิทยา​คลินิก ปฏิบัติการ​ 16/07/2021 ไม่ระบุ
138 นางสาว นิลารววณ ดาวยันต์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
139 นาง สุจิตรา อำนวยพานิชย์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/07/2021 ไม่ระบุ
140 นางสาว สายธาร ระฆัง สหวิทยาการ นักศึกษา 16/07/2021 ไม่ระบุ
141 นาย จักรวรรดิ์ มานะการ เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
142 นางสาว เกตนิภา คำดวง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2021 ไม่ระบุ
143 นางสาว อภิญญา นำทันชิกุล เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
144 นางสาว ภัทรินทร์ สินทระ คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
145 นาง ยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/07/2021 ไม่ระบุ
146 นางสาว ขวัญจิรา ดอกไม้ นิติศาสตร์ นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
147 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
148 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 19/07/2021 ไม่ระบุ
149 นางสาว ลัษมณ ประภามณฑล เทคโนโลยีอาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
150 นางสาว กัลยกร เชิดศรี บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
151 นางสาว พรนภา พรมหาไชย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 19/07/2021 ไม่ระบุ
152 นาว เขมิกา ลมไธสง วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/07/2021 ไม่ระบุ
153 นาย เอกลักษณ์ ขาวประภา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
154 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
155 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/07/2021 ไม่ระบุ
156 นางสาว หฤทัย ดาศรี เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 20/07/2021 ไม่ระบุ
157 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจดี เเพทยศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย 21/07/2021 ไม่ระบุ
158 นางสาว พัณณ์ธิชา จิรัญญ์โรจน์ คณะสัตวแพทย์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
159 นางสาว สดใส พิมพ์ทองงาม กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 21/07/2021 ไม่ระบุ
160 นาย พันธ์เทพ อนันต์เจริญ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 21/07/2021 ไม่ระบุ
161 นาย ธนพล นันทราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
162 นางสาว กันยารัตน์ บุตรสำราญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
163 นางสาว วิลาสินี ชูทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 21/07/2021 ไม่ระบุ
164 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 22/07/2021 ไม่ระบุ
165 นาย Pathomthat Srisuk เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 22/07/2021 ไม่ระบุ
166 นางสาว ปรียานุช ลาขุนทด วิทยาศาสตร์ นศ.ปเอก 22/07/2021 ไม่ระบุ
167 นาย อานันต์ นิธิชานน ภาคจุลชีววิทยา อาจารย์ 22/07/2021 ไม่ระบุ
168 นาง ปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2021 ไม่ระบุ
169 นางสาว พิชญาภา ยาวะโนภาสน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 22/07/2021 ไม่ระบุ
170 นางสาว จันทนนนท์ ประสิทธิ์ชยกร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
171 นางสาว ยุภารัตน์ เกิดมะลูม คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 23/07/2021 ไม่ระบุ
172 นางสาว ปุณยภา เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
173 นาย อิทธิพัฒน์ เขมะประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
174 นาย ธนชาติ แสนโยธะกะ บริหารธุรกิจฯ นักศึกษา 23/07/2021 ไม่ระบุ
175 นางสาว มารยาท วงษ์พวง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นักวิชาการศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
176 นาง ณิชานันทน์ ปัญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/07/2021 ไม่ระบุ
177 นางสาว ปณัฏฐ์พร พัฒนกาญจน์กูล คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 24/07/2021 ไม่ระบุ
178 นาย สัมฤทธิ์ ภูกงลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจาย์ 25/07/2021 ไม่ระบุ
179 นางสาว อริสา หมวดเมือง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 26/07/2021 ไม่ระบุ
180 นาย ไชยวัฒน์ พานแก้วชูวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
181 นาย นรบดี ศรีลาโท วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
182 นาย ศุภเชษฐ ชัยเลิศ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 27/07/2021 ไม่ระบุ
183 นางสาว ลินดา ครูสแชงค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 28/07/2021 ไม่ระบุ
184 นาย ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 29/07/2021 ไม่ระบุ
185 นางสาว พรสวรรค์ สิมสวัสดิ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา เจ้าพนักงาน​ศาสนศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
186 นางสาว อุรัสยา กาญจนนิมมาน สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
187 นางสาว อนัญตยา โยพันดุง คณะวิทยาศาสตร์ นักศีกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
188 นางสาว จิรัฏฐิติกาล คำยอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
189 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
190 นางสาว พิราภรณ์ เชาว์สวัสดิกรกุล ทันตเเพทยศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
191 นาย อชิรวิทย์ อนุกูลประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
192 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 29/07/2021 ไม่ระบุ
193 นางสาว จุฑารัตน์ มูลเทพ นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป 30/07/2021 ไม่ระบุ
194 นางสาว มนัญชญา มะลิต้น บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 30/07/2021 ไม่ระบุ
195 นางสาว ปวีณา นามหงษา เทคนิคการเเพทย์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
196 นางสาว วิภารัตน์ มาลีหวล เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
197 นาย นายอนุวิท กงคูคำ โรงพยาบาล ข้าราชการ 02/08/2021 ไม่ระบุ
198 นางสาว สุวรรณี ต้นกันยา คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
199 MR. Win Ko Win Naing Graduate School Faculty Student 02/08/2021 ไม่ระบุ
200 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 02/08/2021 ไม่ระบุ
201 นางสาว ปพรรษกร คชาธาร เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
202 นางสาว จิราพร สงฆ์ธรรม มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
203 นาย อชิตพล วิมุตตะสูงวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
204 นางสาว อุษามณี ขันธ์แก้ว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 02/08/2021 ไม่ระบุ
205 นาง ลัดดาวัลย์ กำไรงาม สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน 03/08/2021 ไม่ระบุ
206 นาย อนุชิต จันทแก้ว แพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
207 นางสาว ชลิตา จันทร์หอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
208 นางสาว สิริกร กุลชาติ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/08/2021 ไม่ระบุ
209 นางสาว พิชญาภา ภักดีพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 04/08/2021 ไม่ระบุ
210 นางสาว พัชรินทร์ โคตรทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 05/08/2021 ไม่ระบุ
211 นางสาว ธนัฐดา ยังมี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
212 นางสาว ธัศนชนม์ ดาผา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
213 นางสาว ชญาณิศ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
214 นาย ไกรวิชญ์ วรพุทธพร คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 05/08/2021 ไม่ระบุ
215 นางสาว นภัสวรินทร์ พุ่มพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 05/08/2021 ไม่ระบุ
216 นาย ปราโมทย์ โภคา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 06/08/2021 ไม่ระบุ
217 นาย วีรพงษ์ ฝุ่นตะคุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
218 นางสาว สโรชา เมืองสูง เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
219 นางสาว สโรชา ขันสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
220 นางสาว กรรณิการ์ พื้นดอนเค็ง บริหารธุรกิจ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
221 Miss. Thapanee Prapaimueang เทคนิคการแพทย์ นักทรัพยากรบุคคล 09/08/2021 ไม่ระบุ
222 นางสาว ดรุณี เกียรติรัมย์ บริหารธุและการบัญชี สาขา การตลาด 09/08/2021 ไม่ระบุ
223 นางสาว วรรณณิภา ทองหน่อหล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
224 นางสาว พิชชากรณ์ โทวรรณา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
225 นางสาว เนตรนภา วังหนองเสียว พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
226 นางสาว บัณฑิตา ปานกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
227 นาย รวิดนัย แสนดวง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
228 นาย ณฐพล ปริปุณณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 09/08/2021 ไม่ระบุ
229 นางสาว ชนาภา ศรีลุนทา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
230 นาย ไตรภพ พงศ์ผลาดิสัย วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
231 นางสาว ชนาภัทร เกิดส่ง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
232 นาย ชมพูนิกข์ ธนูศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
233 นาย ณัชกนต์ธร พิมพะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
234 นาย บดินทร์ จันทรินทร์ EN-ESE นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
235 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี นักศึกษา 10/08/2021 ไม่ระบุ
236 นาย จารุวิทย์ มะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 11/08/2021 ไม่ระบุ
237 นางสาว ลลนา นครราช นิติศาสตร์ นักศึกษา 11/08/2021 ไม่ระบุ
238 นางสาว ณวภรณ์ พินิจเมือง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 11/08/2021 ไม่ระบุ
239 นางสาว ศกลรัตน์ หมั่นชีทวน วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/08/2021 ไม่ระบุ
240 นางสาว อรรัมภา ลุนดาห์ล คณะมนุษศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ นักศึกษา 13/08/2021 ไม่ระบุ
241 นางสาว ฐิติมา พรหมจักร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/08/2021 ไม่ระบุ
242 นางสาว กัลยกร สอนฮุ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 15/08/2021 ไม่ระบุ
243 นางสาว ณิชาภัทร เหมะธุลิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/08/2021 ไม่ระบุ
244 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/08/2021 ไม่ระบุ
245 นาย กรณ์ดนัย สุทธิวรรณา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
246 นาย ณรงค์ศักดิ์ อุตโม วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
247 นาย ไอศูรย์ เสริมศรี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
248 นางสาว ปัณฑิตา เพชรมณี นิติศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
249 นาย ณัฐพงษ์ อรัญถิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
250 นาย พงศกร วิลาสังข์ สหวิทยาการ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
251 นาง มะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 16/08/2021 ไม่ระบุ
252 นาง พวงผกา จันทร์พานิชย์ สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 16/08/2021 ไม่ระบุ
253 นางสาว อุดมพร หาญวงศ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
254 นาง เพ็ญแข พั่วโพฺธิ์ สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 16/08/2021 ไม่ระบุ
255 นาย ชยพล ทายตะคุ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
256 นาย วิภู อินต๊ะ นิติศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
257 นางสาว กมลลักษณ์ เพชรกฤศวิโรจน์ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
258 นาย ธวัชชัย สัพโส วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
259 นางสาว กฤติยา ศรีระวงษา คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
260 นาง นิตตะยา ลีทองดี สำนักอธิการบดี แม่บ้าน 16/08/2021 ไม่ระบุ
261 นางสาว กนกพร สายเพชรแสง คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
262 นางสาว อมรรัตน์ อุตวงษา นิติศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
263 นางสาว ธารารัตน์ แสงเหม่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
264 นางสาว ฟ้าประธาน มั่งทอง สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
265 พันตำรวจตรี กฤษณ์ กมลรัตน์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ 16/08/2021 ไม่ระบุ
266 นาง พิมผกา โคตุทา มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
267 นางสาว ธัญรัตน์ สิงหัษฐิต เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
268 นาง วรดา กมลรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำ 16/08/2021 ไม่ระบุ
269 นางสาว เรืองระวี หาญวิชัยวัฒนา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
270 นางสาว อิสริยาภรณ์ ภูเทพคำ มข. นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
271 นางสาว อิสรีย์ พงษ์อุดมกูล เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
272 นางสาว สิรามล ไทยเอี่ยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
273 นางสาว ณีรนุช เวียงชัยภูมิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
274 นาง บุษบา บุษบงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
275 นางสาว สุพิชฌาย์ ดีรุณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
276 นางสาว กุลธิดา ชมภูธร เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
277 นาย อาทิตย์ ปทุมชัย สำนักหอสมุด พนักงานหัองสมุด 16/08/2021 ไม่ระบุ
278 นาย วสุรัตน์ หล้าอามาตย์ กรมที่ดิน จังหวัดขอนแก่น พนักงานสแกนเอกสาร 16/08/2021 ไม่ระบุ
279 นาย อภิวัฒน์ ทิพย์พันโน เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
280 นางสาว สิมาภรณ์ ตมกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
281 นางสาว ธัญวรัตม์ ปัจฉิมบุตร เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
282 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
283 นางสาว พิยะดา โคตรสม บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
284 นางสาว ปพิชญ์ธาดา เมตตา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
285 นางสาว ภัสราภรณ์ ลุนละวงษ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
286 นาย กฤษณะ เทศสีหา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
287 นาง จิดาภา กิจจารักษ์ สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 16/08/2021 ไม่ระบุ
288 นางสาว ศิริกัลยา วิจิตรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
289 นาย สิทธิศักดิ์ โลเกตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เข้าอบรม 16/08/2021 ไม่ระบุ
290 นาง นันทนา วงศ์ชมภู หอสมุดกลาง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 16/08/2021 ไม่ระบุ
291 นางสาว พิมพ์อร ห่อทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
292 นาย สุรศักดิ์ กุลกรกิจภักดี วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
293 นาง สุวัฒนา อ่อนประสงค์ สาธารณสุขศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 16/08/2021 ไม่ระบุ
294 นางสาว เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก 16/08/2021 ไม่ระบุ
295 นาย กฤษตยชญ์ จวนสาง มนุษยศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
296 นางสาว กัญญากรณ์ รัตน์จิรานุกูล คณะสหวิทยาการ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
297 นางสาว เพียงพร บุดดาซุย สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 16/08/2021 ไม่ระบุ
298 นางสาว ชนาภา ศรีบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 17/08/2021 ไม่ระบุ