รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series session2 : ep1 การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อมรดกและความมั่งคั่ง
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2565
แผนการสอน/อบรม

อภิปราย/บรรยาย

ความรู้พื้นฐาน หลักการ ด้านการวางแผนการเสียภาษีได้อย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนภาษีในการทำธุรกิจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก เพื่อมอบมรดกและความมั่งคั่งแก่ลูกหลาน

วิทยากร โดย

1. ผศ.ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ 
(สาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ)
2. ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 
(คณะเศรษฐศาสตร์)

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ.ดร. อัจฉราพร สีหวัฒนะ
  2. ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 19/11/2021 09:00:00
ปิดรับสมคร 15/12/2021 12:00:00
เริ่มการอบรม 16/12/2021 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 16/12/2021 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/11/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 19/11/2021 ไม่ระบุ
3 นาย สิทธิศักดิ์ อรรถโกวิทวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/11/2021 ไม่ระบุ
4 นาย สมพร ชูศรีเมือง กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 22/11/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 26/11/2021 ไม่ระบุ
6 นางสาว คนึงนิจ ประคำมินทร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
7 นาย สัจจา ประเสริฐกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 01/12/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว ณัชชา บุญไชย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
10 นาง นุศราพร เกษสมบูรณ์ เภสัชศาสตร์ รศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว พิศสมัย โคตรทัศน์ แพทย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมืิแพทย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว รัตนา ทีเป้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
15 นาย นพดล อุทัยชิน บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
17 นาย ธนพนธ์ มานะวัฒนวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
18 นางสาว พรณิสา วัฒนศิริ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 01/12/2021 ไม่ระบุ
19 นางสาว ศุภากร สิเนหะวัฒนะ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว วราภรณ์ แสงจักรวาฬ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว เบญจา วันทองสุข วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
23 นาง กรรณิกา ชาธรรม คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 01/12/2021 ไม่ระบุ
24 นาย ธรา ธรรมโรจน์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
25 นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 01/12/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว วีรยา สมภาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 01/12/2021 ไม่ระบุ
28 นาย ปานปั้น รองหานาท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว ปาริชาต มั่นคำ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 01/12/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว ธนัญญา หาริชัย คณะมนุษยศาสตร์และ​สังคม​ศาสตร์​ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
31 นาย ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
32 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
35 นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
36 นางสาว รัตนาพร ภูสถิตย์ เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว วราภรณ์ พนมศิริ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว ศตายุ สีหานู สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
39 นางสาว สุประภารินี โลหิตหาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ช่วย 01/12/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว สุนิตา น้อยเภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว พิชญานิน จันทร์พรมราช เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว กิติพร เศลารมย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
43 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
45 นาง นันทนา วงศ์ชมภู หอสมุดกลาง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 02/12/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว อังคณา ตุงคะสมิต ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
47 นาย ธนวัฒน์ มหุวัน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
48 นาย ศุภกร ติระพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร อาจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
49 นาง เบญจพร แก้วคำใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย 02/12/2021 ไม่ระบุ
50 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว นริศรา ทองยศ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
52 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
53 นาย อภิชัย​ ช่างพิมพ์​ วิศวกรรม​ศาสตร์​ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
54 นาง นิตตะยา ลีทองดี สำนักอธิการบดี แม่บ้าน 02/12/2021 ไม่ระบุ
55 นาง นรีรักษ์ ลาชโรจน์ สำนักอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพัก 02/12/2021 ไม่ระบุ
56 นางสาว อวิกา บุตรทุมพันธ์ รพ.พล แพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
57 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
58 นางสาว สุพิชญา ฝ้ายป่าน คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว มัถชุรี ตุนชัยภูมิ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ครู 02/12/2021 ไม่ระบุ
60 นาย ณัชกนต์ธร พิมพะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
61 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 03/12/2021 ไม่ระบุ
62 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
64 นาย ธวัช หะหมาน เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
65 นาย นิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว สุมินตรา สีหาสร้อย โครงการ วมว.-มข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 03/12/2021 ไม่ระบุ
67 นาย นันทวุฒิ ศรีสำอาง กรมทางหลวง วิศวกรโยธา 03/12/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว ประภาสิริ กลับสุข ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
70 นาย วรายุส ศรีมูลเขียว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว ปภัสสร ฤทธิ์มหา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 04/12/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว อุบลวรรณ พลอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 04/12/2021 ไม่ระบุ
73 นาง ทัศนีย์ นุชสาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 04/12/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว จารุวรรณ สิงห์ศิริ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป 04/12/2021 ไม่ระบุ
75 นาย กษิดิ์เดช ดลประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว กุลธนันท์ บัวคำทุม เกษตรศาสตร์ Manager 05/12/2021 ไม่ระบุ
77 นาง นภภัค อังกิติตระกูล เภสัชกร เจ้าของธุรกิจ 05/12/2021 ไม่ระบุ
78 นางสาว วิภารัตน์ โพธิ์ขี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2021 ไม่ระบุ
79 นางสาว เพื่อนนภา เกาะแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 06/12/2021 ไม่ระบุ
80 นาย ปฏิพล ป้านภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว กวินทรา ทะแยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว รวีวรรณ กัลยาประสิทธิ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
83 นางสาว ธนั​ชญา เนตรโกศล คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
84 นาย สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ไม่มี ฟรีแลนซ์ 08/12/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว สายสุดา ลักขณาสุวรรณ ไม่มี ตัวแทนประกันชีวิต 08/12/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว ฐิติรัตน์ เกลี้ยงพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว ปิยธิดา ฉัตรเกษม บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
88 นางสาว ปวีณา เอกวงษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
89 นาง วิจิตรา เสนา พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/12/2021 ไม่ระบุ
90 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
91 นาย ณัฐศร สารสี ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว วันวิสาข์ ชัยฮัง สำนักหอสมุด นักศึกษาฝึกงาน 08/12/2021 ไม่ระบุ
93 นางสาว สริตา คล่องดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
94 นางสาว ปนัดดา สระพรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักศึกษาฝึกงาน 08/12/2021 ไม่ระบุ
95 นางสาว อาภาภรณ์ ศรีส่วย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 08/12/2021 ไม่ระบุ
96 นางสาว ชวิศา ศรีมาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 08/12/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว บุษบา หอมจันทร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 08/12/2021 ไม่ระบุ
98 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 13/12/2021 ไม่ระบุ
99 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
100 นาย ธราธร ธีรฐิติธรรม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
101 นางสาว อาภานันท์ หมั่นกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/12/2021 ไม่ระบุ
102 นาย สุทธิกาญจน์ เวฬุวนาธรณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 14/12/2021 ไม่ระบุ
103 นาย ภาสพงศ์ สาใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 14/12/2021 ไม่ระบุ
104 นาย สุปรีดิ์ พินิจสุนทร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/12/2021 ไม่ระบุ
105 นาย ภาณุพงษ์ ต่อสกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/12/2021 ไม่ระบุ
106 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 15/12/2021 ไม่ระบุ
107 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 15/12/2021 ไม่ระบุ