รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series session2 : ep2 การลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2565
แผนการสอน/อบรม

อภิปราย/บรรยาย

ความเข้าใจพื้นฐานในหลักการ ประเภท และวิธีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร โดย

1. ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ

(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

2. ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์

(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ
  2. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 19/11/2021 01:32:00
ปิดรับสมคร 19/01/2022 12:00:00
เริ่มการอบรม 20/01/2022 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 20/01/2022 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/11/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 19/11/2021 ไม่ระบุ
3 นาย สิทธิศักดิ์ อรรถโกวิทวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 22/11/2021 ไม่ระบุ
4 นาย สมพร ชูศรีเมือง กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 22/11/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/11/2021 ไม่ระบุ
6 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 26/11/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว ธนัฏฐา คุณสุข โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ครู 26/11/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 29/11/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
10 นาย สัจจา ประเสริฐกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 01/12/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว ภัสสร ขลิบสุวรรณ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
14 นาง นุศราพร เกษสมบูรณ์ เภสัชศาสตร์ รศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
15 นาย ดลวิวัฒน์ แสนโสม พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว ณัชชา บุญไชย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
18 นางสาว พิศสมัย โคตรทัศน์ แพทย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมืิแพทย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
19 นาย ธนพนธ์ มานะวัฒนวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว ศุภากร สิเนหะวัฒนะ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว วราภรณ์ แสงจักรวาฬ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
22 นาง กรรณิกา ชาธรรม คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 01/12/2021 ไม่ระบุ
23 นางสาว เบญจา วันทองสุข วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
24 นาย กัมปนาท ศรีคันธรักษ์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
25 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 01/12/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว วีรยา สมภาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 01/12/2021 ไม่ระบุ
27 นาย ปานปั้น รองหานาท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว ชลันดา วงษ์ชมภู บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ นักศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว ธนัญญา หาริชัย คณะมนุษยศาสตร์และ​สังคม​ศาสตร์​ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว สุกัลยา ทองดีนอก นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว พิชชาวีร์ ไชยวัน นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
32 นาย สิทธิพล ทองอยู่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
33 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
35 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
36 นางสาว เณรี ปราบนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
37 นาง วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
38 นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
39 นาย วิสันต์ ยอดเพชร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว นันทนัช ศรีโคตร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว ศตายุ สีหานู สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว สุประภารินี โลหิตหาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ช่วย 01/12/2021 ไม่ระบุ
43 นาย กานต์ทิวา สากระจาย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว กิติพร เศลารมย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว ยุภารัตน์ เกิดมะลูม คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 02/12/2021 ไม่ระบุ
47 นาง นันทนา วงศ์ชมภู หอสมุดกลาง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 02/12/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว มธุฤฎา ลิ้มสุวรรณ freelance programmer 02/12/2021 ไม่ระบุ
49 นาง เบญจพร แก้วคำใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย 02/12/2021 ไม่ระบุ
50 นางสาว จารุกร จันทรเสนา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว ณัฐสุดา แซ่เซียว บริหารธุรกิจ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
52 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
53 นางสาว อวิกา บุตรทุมพันธ์ รพ.พล แพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
54 นาย ปฏิภาณ ไมตรีแพน นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว กิตยาภรณ์ อรัญนารถ คฯะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
56 นาย ณัชกนต์ธร พิมพะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว ฐานิตดา นามแสงกาง เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
58 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
60 นาย ธวัช หะหมาน เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
61 นาย นิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
62 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว สุมินตรา สีหาสร้อย โครงการ วมว.-มข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 03/12/2021 ไม่ระบุ
64 นาย นันทวุฒิ ศรีสำอาง กรมทางหลวง วิศวกรโยธา 03/12/2021 ไม่ระบุ
65 นางสาว ประภาสิริ กลับสุข ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
66 นาย วรายุส ศรีมูลเขียว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
67 นาย กษิดิ์เดช ดลประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว ณฐพร นามโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
69 นาง นภภัค อังกิติตระกูล เภสัชกร เจ้าของธุรกิจ 05/12/2021 ไม่ระบุ
70 นางสาว วิภารัตน์ โพธิ์ขี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2021 ไม่ระบุ
71 นาย ปฏิพล ป้านภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
72 นาง Suwattana Onparsonk สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 07/12/2021 ไม่ระบุ
73 นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว กวินทรา ทะแยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
75 นางสาว ธนั​ชญา เนตรโกศล คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว จิราพร ใหญ่โสมานัง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
77 นางสาว รวีวรรณ กัลยาประสิทธิ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
78 นางสาว สายสุดา ลักขณาสุวรรณ ไม่มี ตัวแทนประกันชีวิต 08/12/2021 ไม่ระบุ
79 นาย สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ไม่มี ฟรีแลนซ์ 08/12/2021 ไม่ระบุ
80 นางสาว ฐิติรัตน์ เกลี้ยงพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว รัชสิรี ถวิลสุข โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) ครู 08/12/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว ปวีณา เอกวงษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
83 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 08/12/2021 ไม่ระบุ
84 นางสาว จิดาภา โพธิเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว ชัชชญา วิริยเสนกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 10/12/2021 ไม่ระบุ
88 นางสาว วิลาสินี สอนภักดี คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 11/12/2021 ไม่ระบุ
89 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 13/12/2021 ไม่ระบุ
90 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
91 นางสาว เบญจวรรณ ชุมชาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13/12/2021 ไม่ระบุ
92 นาย ธราธร ธีรฐิติธรรม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
93 นาย ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 14/12/2021 ไม่ระบุ
94 นาย ภาณุพงษ์ ต่อสกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 15/12/2021 ไม่ระบุ
95 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 15/12/2021 ไม่ระบุ
96 นาย กัมพล ขันทะวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ 15/12/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 15/12/2021 ไม่ระบุ
98 นาง ยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 15/12/2021 ไม่ระบุ
99 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
100 นางสาว อาภานันท์ หมั่นกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/12/2021 ไม่ระบุ
101 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
102 นาง นรีรักษ์ ลาชโรจน์ สำนักอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพัก 16/12/2021 ไม่ระบุ
103 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
104 นาง สมถวิล สว่างวงศ์ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ พนักงานห้องสมุด 16/12/2021 ไม่ระบุ
105 นางสาว โมลิน ว่องวัฒนากูล เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
106 นาย ทศพร สักทอง ันักศึกษา ันักศึกษา 20/12/2021 ไม่ระบุ
107 นางสาว อักษรา สมศรีโหน่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 20/12/2021 ไม่ระบุ
108 นางสาว พรลดา มหาวรศิลป์ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 21/12/2021 ไม่ระบุ
109 นาง ลัดดาวัลย์ กำไรงาม สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน 21/12/2021 ไม่ระบุ
110 นางสาว นริสรา สุวรรณรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 22/12/2021 ไม่ระบุ
111 นาง เพ็ญแข พั่วโพฺธิ์ สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 22/12/2021 ไม่ระบุ
112 นาย วุฒิพงษ์ มาสรักษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 22/12/2021 ไม่ระบุ
113 นางสาว ทิฆัมพร พลูหนั ไม่มี ไม่มี 22/12/2021 ไม่ระบุ
114 นางสาว พัชราภรณ์ บุญร่วมแก้ว แพทยศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอก 22/12/2021 ไม่ระบุ
115 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 23/12/2021 ไม่ระบุ
116 นางสาว ณัฐิยา พาที คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 25/12/2021 ไม่ระบุ
117 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 03/01/2022 ไม่ระบุ
118 นาง อรวรรณ ดีสุรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 04/01/2022 ไม่ระบุ
119 Miss. Thapanee Prapaimueang เทคนิคการแพทย์ นักทรัพยากรบุคคล 04/01/2022 ไม่ระบุ
120 นางสาว วัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 04/01/2022 ไม่ระบุ
121 นางสาว จุฑามาศ ฉากครบุรี สาธารณสุขศาสตร์ 04/01/2022 ไม่ระบุ
122 นางสาว ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยวิจัย 04/01/2022 ไม่ระบุ
123 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 05/01/2022 ไม่ระบุ
124 นางสาว ณัฐนรี สายประยงค์ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 05/01/2022 ไม่ระบุ
125 นางสาว เบญจพร ยศปัญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 05/01/2022 ไม่ระบุ
126 นางสาว ดิศราพร ผลาปรีย์ คณะสหวิทยาการ อาจารย์ 05/01/2022 ไม่ระบุ
127 นาย ธรณัส หินอ่อน ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/01/2022 ไม่ระบุ
128 นาย ชิษณุพงศ์ พิณทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา 06/01/2022 ไม่ระบุ
129 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 07/01/2022 ไม่ระบุ
130 นาย พจน์ ภาคภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2022 ไม่ระบุ
131 นาง นฤมล ลีลายุวัฒน์ แพทยศาสตร์ รศ. 10/01/2022 ไม่ระบุ
132 นางสาว ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/01/2022 ไม่ระบุ
133 นาย วีระชาติ สุริยะเสน กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 11/01/2022 ไม่ระบุ
134 นาย ธนภูมิ วงษ์เสนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 11/01/2022 ไม่ระบุ
135 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2022 ไม่ระบุ
136 นางสาว อรอนงค์ โนนทิง งานบริการวิชาการและวิจัย นักวิจัย 12/01/2022 ไม่ระบุ
137 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย 13/01/2022 ไม่ระบุ
138 นาย เอกพงศ์ พัฒนากุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 14/01/2022 ไม่ระบุ
139 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 17/01/2022 ไม่ระบุ
140 นาง เยาวพร ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 18/01/2022 ไม่ระบุ
141 นาย กรกช พรหมรักษา ไม่มี ไม่มี 18/01/2022 ไม่ระบุ