รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series session2 : ep3 การลงทุนในกองทุนรวม : How to?
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2565
แผนการสอน/อบรม

อภิปราย/บรรยาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ประเภท และการลงทุนในกองทุนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ.ดร. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 19/11/2021 01:57:00
ปิดรับสมคร 26/01/2022 12:00:00
เริ่มการอบรม 27/01/2022 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 27/01/2022 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/11/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 19/11/2021 ไม่ระบุ
3 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/11/2021 ไม่ระบุ
4 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 29/11/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
6 นาย สัจจา ประเสริฐกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 01/12/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว ภัสสร ขลิบสุวรรณ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว พิศสมัย โคตรทัศน์ แพทย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมืิแพทย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
10 นาง นุศราพร เกษสมบูรณ์ เภสัชศาสตร์ รศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว ณัชชา บุญไชย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว นิรมล ภูครองนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป 01/12/2021 ไม่ระบุ
15 นาย ธนพนธ์ มานะวัฒนวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว ศุภากร สิเนหะวัฒนะ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว เบญจา วันทองสุข วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
18 นาง กรรณิกา ชาธรรม คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 01/12/2021 ไม่ระบุ
19 นาย กัมปนาท ศรีคันธรักษ์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 01/12/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว วีรยา สมภาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 01/12/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว วรวรรณ ชุมเปีย เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
23 นาย ปานปั้น รองหานาท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
24 นางสาว วรรณิศา สีเรือง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
25 นางสาว กมลชนก แผ้วพลสง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว ชลันดา วงษ์ชมภู บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ นักศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว ธนัญญา หาริชัย คณะมนุษยศาสตร์และ​สังคม​ศาสตร์​ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว สุกัลยา ทองดีนอก นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว พิชชาวีร์ ไชยวัน นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
30 นาย สิทธิพล ทองอยู่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว เสาวนิต ทองพิมพ์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
35 นางสาว เณรี ปราบนอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
36 นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
37 นาย วิสันต์ ยอดเพชร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว ยานี ตรองพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
39 นางสาว นันทนัช ศรีโคตร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
40 นางสาว ศตายุ สีหานู สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว สุนิตา น้อยเภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
42 นาย กานต์ทิวา สากระจาย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว กิติพร เศลารมย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
44 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
46 นางสาว ยุภารัตน์ เกิดมะลูม คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 02/12/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว มธุฤฎา ลิ้มสุวรรณ freelance programmer 02/12/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว อังคณา ตุงคะสมิต ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
49 นาย ศุภกร ติระพัฒน์ วิศวกรรมศาสตร อาจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
50 นาง เบญจพร แก้วคำใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย 02/12/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว จารุกร จันทรเสนา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
52 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
53 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว อวิกา บุตรทุมพันธ์ รพ.พล แพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
55 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
56 นาย ปฏิภาณ ไมตรีแพน นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว สุพิชญา ฝ้ายป่าน คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
58 นางสาว ฐานิตดา นามแสงกาง เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
59 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
60 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
61 นาย ธวัช หะหมาน เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
62 นาย นิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
63 นางสาว สุมินตรา สีหาสร้อย โครงการ วมว.-มข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 03/12/2021 ไม่ระบุ
64 นาย นันทวุฒิ ศรีสำอาง กรมทางหลวง วิศวกรโยธา 03/12/2021 ไม่ระบุ
65 นางสาว มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว ประภาสิริ กลับสุข ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
67 นาย วรายุส ศรีมูลเขียว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว อุบลวรรณ พลอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 04/12/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว พิชญากร สันชิด คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 04/12/2021 ไม่ระบุ
70 นางสาว จารุวรรณ สิงห์ศิริ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป 04/12/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว กุลธนันท์ บัวคำทุม เกษตรศาสตร์ Manager 05/12/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว ณฐพร นามโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
73 นางสาว วิภารัตน์ โพธิ์ขี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2021 ไม่ระบุ
74 นาย ปฏิพล ป้านภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
75 นางสาว กวินทรา ทะแยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว ธนั​ชญา เนตรโกศล คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
77 นางสาว สายสุดา ลักขณาสุวรรณ ไม่มี ตัวแทนประกันชีวิต 08/12/2021 ไม่ระบุ
78 นาย สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ไม่มี ฟรีแลนซ์ 08/12/2021 ไม่ระบุ
79 นางสาว ฐิติรัตน์ เกลี้ยงพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
80 นางสาว สุประภารินี โลหิตหาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ช่วย 08/12/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว ปวีณา เอกวงษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
82 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
83 นางสาว ชัชชญา วิริยเสนกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/12/2021 ไม่ระบุ
84 นางสาว วิลาสินี สอนภักดี คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 11/12/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 13/12/2021 ไม่ระบุ
86 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
87 นาย ชาญณรงค์ ประสารกก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ พยาบาล 13/12/2021 ไม่ระบุ
88 นาย ธราธร ธีรฐิติธรรม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
89 นางสาว อาภานันท์ หมั่นกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/12/2021 ไม่ระบุ
90 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 15/12/2021 ไม่ระบุ
91 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 15/12/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
93 นางสาว วราภรณ์ พนมศิริ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
94 นาง นรีรักษ์ ลาชโรจน์ สำนักอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพัก 16/12/2021 ไม่ระบุ
95 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
96 นาง นิตตะยา ลีทองดี สำนักอธิการบดี แม่บ้าน 16/12/2021 ไม่ระบุ
97 นางสาว โมลิน ว่องวัฒนากูล เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
98 นาง นภภัค อังกิติตระกูล เภสัชกร เจ้าของธุรกิจ 20/12/2021 ไม่ระบุ
99 นางสาว อักษรา สมศรีโหน่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 20/12/2021 ไม่ระบุ
100 นางสาว พรลดา มหาวรศิลป์ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 21/12/2021 ไม่ระบุ
101 นาย วุฒิพงษ์ มาสรักษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 22/12/2021 ไม่ระบุ
102 นางสาว ทิฆัมพร พลูหนั ไม่มี ไม่มี 22/12/2021 ไม่ระบุ
103 นางสาว พัชราภรณ์ บุญร่วมแก้ว แพทยศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอก 22/12/2021 ไม่ระบุ
104 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 23/12/2021 ไม่ระบุ
105 นางสาว ณัฐิยา พาที คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 25/12/2021 ไม่ระบุ
106 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 03/01/2022 ไม่ระบุ
107 นางสาว วัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 04/01/2022 ไม่ระบุ
108 นางสาว ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยวิจัย 04/01/2022 ไม่ระบุ
109 นางสาว ณัฐนรี สายประยงค์ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 05/01/2022 ไม่ระบุ
110 นางสาว ดิศราพร ผลาปรีย์ คณะสหวิทยาการ อาจารย์ 05/01/2022 ไม่ระบุ
111 นาย ชิษณุพงศ์ พิณทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา 06/01/2022 ไม่ระบุ
112 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 07/01/2022 ไม่ระบุ
113 นางสาว ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/01/2022 ไม่ระบุ
114 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 12/01/2022 ไม่ระบุ
115 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2022 ไม่ระบุ
116 นางสาว อรอนงค์ โนนทิง งานบริการวิชาการและวิจัย นักวิจัย 12/01/2022 ไม่ระบุ
117 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย 13/01/2022 ไม่ระบุ
118 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 17/01/2022 ไม่ระบุ
119 นางสาว ณัฐนิช เจริญศิลป์ชัย สาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิทยาการรระบาดและสถิติ นักศึกษาระดับปริญญาโท 18/01/2022 ไม่ระบุ
120 นางสาว กิตติภรณ์ อำพระรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาการระบาด นายแพทย์ชำนาญการ 18/01/2022 ไม่ระบุ
121 นาย กรกช พรหมรักษา ไม่มี ไม่มี 19/01/2022 ไม่ระบุ
122 นางสาว วลัยลักษณ์ รีชมรัตน์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 19/01/2022 ไม่ระบุ
123 นางสาว สุภาวดี แสงรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 19/01/2022 ไม่ระบุ
124 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 20/01/2022 ไม่ระบุ
125 นางสาว กนกภรณ์ อินทวี รพ.สต.โนนระเวียง ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 20/01/2022 ไม่ระบุ
126 นางสาว ณัฏฐนันท์ อังกิติตระกูล ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว 20/01/2022 ไม่ระบุ
127 นางสาว จุฑามาศ ฉากครบุรี สาธารณสุขศาสตร์ 20/01/2022 ไม่ระบุ
128 นาง ยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/01/2022 ไม่ระบุ
129 นาง อังคณา แสงปัญญา ทันตแพทย์ ผู้ช่วยศาสต 21/01/2022 ไม่ระบุ
130 นางสาว กาญจนา ทินบุตร เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 23/01/2022 ไม่ระบุ
131 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 24/01/2022 ไม่ระบุ
132 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/01/2022 ไม่ระบุ
133 นางสาว กชชพัศ บัวลอย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรณารักษ์ 24/01/2022 ไม่ระบุ
134 นางสาว ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 24/01/2022 ไม่ระบุ
135 นางสาว วิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ 25/01/2022 ไม่ระบุ
136 นางสาว นิศาชล ธาราวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา 25/01/2022 ไม่ระบุ
137 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 25/01/2022 ไม่ระบุ
138 นาย เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 25/01/2022 ไม่ระบุ
139 นางสาว อินทิรา บัวใหญ่รักษา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 26/01/2022 ไม่ระบุ