รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series session2 : ep5 การเปิดพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2565
แผนการสอน/อบรม

อภิปราย/บรรยาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและสามารถเปิดพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเองตลอดจนทราบถึงวิธีการบริหารพอร์ตให้ประสบความสำเร็จ

วิทยากร โดย

1. ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์

(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

2. คุณวริศรา เถื่อนบัวระบัติ

(ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้การลงทุน มขคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
  2. นางสาว วริศรา เถื่อนบัวระบัติ
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 19/11/2021 02:00:00
ปิดรับสมคร 23/02/2022 12:00:00
เริ่มการอบรม 24/02/2022 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 24/02/2022 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/11/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 19/11/2021 ไม่ระบุ
3 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/11/2021 ไม่ระบุ
4 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 29/11/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
6 นาย สัจจา ประเสริฐกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 01/12/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว ภัสสร ขลิบสุวรรณ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว พิศสมัย โคตรทัศน์ แพทย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมืิแพทย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว ณัชชา บุญไชย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว สุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักจัดการงานทั่วไป 01/12/2021 ไม่ระบุ
13 นางสาว นิรมล ภูครองนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป 01/12/2021 ไม่ระบุ
14 นาย ธนพนธ์ มานะวัฒนวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว ศุภากร สิเนหะวัฒนะ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว วราภรณ์ แสงจักรวาฬ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว เบญจา วันทองสุข วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
18 นาง กรรณิกา ชาธรรม คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 01/12/2021 ไม่ระบุ
19 นางสาว ศุภพิรุณ ไตรพินิจกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 01/12/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว วีรยา สมภาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 01/12/2021 ไม่ระบุ
22 นาย ปานปั้น รองหานาท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
23 นางสาว วรรณิศา สีเรือง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
24 นางสาว กมลชนก แผ้วพลสง วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
25 นางสาว ธนัญญา หาริชัย คณะมนุษยศาสตร์และ​สังคม​ศาสตร์​ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
26 นาย ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว สุกัลยา ทองดีนอก นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
28 นาย สิทธิพล ทองอยู่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว พิชชาวีร์ ไชยวัน นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
30 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว เสาวนิต ทองพิมพ์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
35 นาง วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
36 นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021 ไม่ระบุ
37 นาย วิสันต์ ยอดเพชร วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว ศตายุ สีหานู สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
39 นางสาว สุนิตา น้อยเภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
40 นาย กานต์ทิวา สากระจาย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว กิติพร เศลารมย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
42 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
43 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว มธุฤฎา ลิ้มสุวรรณ freelance programmer 02/12/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว อังคณา ตุงคะสมิต ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
46 นาง เบญจพร แก้วคำใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย 02/12/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว จารุกร จันทรเสนา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว ณัฐสุดา แซ่เซียว บริหารธุรกิจ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
49 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
50 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว อวิกา บุตรทุมพันธ์ รพ.พล แพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
52 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
53 นาย ปฏิภาณ ไมตรีแพน นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว กิตยาภรณ์ อรัญนารถ คฯะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
55 นางสาว สุพิชญา ฝ้ายป่าน คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
56 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
58 นาย นิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
59 นางสาว สุมินตรา สีหาสร้อย โครงการ วมว.-มข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 03/12/2021 ไม่ระบุ
60 นาย นันทวุฒิ ศรีสำอาง กรมทางหลวง วิศวกรโยธา 03/12/2021 ไม่ระบุ
61 นางสาว มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
62 นางสาว ประภาสิริ กลับสุข ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
63 นาย วรายุส ศรีมูลเขียว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
64 Miss Anni Ma international student 04/12/2021 ไม่ระบุ
65 นาย กษิดิ์เดช ดลประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
66 นางสาว ณฐพร นามโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
67 นาง นภภัค อังกิติตระกูล เภสัชกร เจ้าของธุรกิจ 05/12/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว วิภารัตน์ โพธิ์ขี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2021 ไม่ระบุ
69 นาย ปฏิพล ป้านภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
70 นางสาว ธนั​ชญา เนตรโกศล คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว สายสุดา ลักขณาสุวรรณ ไม่มี ตัวแทนประกันชีวิต 08/12/2021 ไม่ระบุ
72 นาย สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ไม่มี ฟรีแลนซ์ 08/12/2021 ไม่ระบุ
73 นางสาว ฐิติรัตน์ เกลี้ยงพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
74 นางสาว ปวีณา เอกวงษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
75 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว วิลาสินี สอนภักดี คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 11/12/2021 ไม่ระบุ
77 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 13/12/2021 ไม่ระบุ
78 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
79 นางสาว เบญจวรรณ ชุมชาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13/12/2021 ไม่ระบุ
80 นาย ธราธร ธีรฐิติธรรม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว อาภานันท์ หมั่นกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/12/2021 ไม่ระบุ
82 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 15/12/2021 ไม่ระบุ
83 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 15/12/2021 ไม่ระบุ
84 นาง นรีรักษ์ ลาชโรจน์ สำนักอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพัก 16/12/2021 ไม่ระบุ
85 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว อักษรา สมศรีโหน่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 20/12/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว พรลดา มหาวรศิลป์ เทคนิคการแพทย์ นักศึกษา 21/12/2021 ไม่ระบุ
88 นาง ลัดดาวัลย์ กำไรงาม สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน 21/12/2021 ไม่ระบุ
89 นาย วุฒิพงษ์ มาสรักษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 22/12/2021 ไม่ระบุ
90 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 23/12/2021 ไม่ระบุ
91 นางสาว ณัฐิยา พาที คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 25/12/2021 ไม่ระบุ
92 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 03/01/2022 ไม่ระบุ
93 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 04/01/2022 ไม่ระบุ
94 Miss. Thapanee Prapaimueang เทคนิคการแพทย์ นักทรัพยากรบุคคล 04/01/2022 ไม่ระบุ
95 นางสาว วัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 04/01/2022 ไม่ระบุ
96 นางสาว ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยวิจัย 04/01/2022 ไม่ระบุ
97 นางสาว ดิศราพร ผลาปรีย์ คณะสหวิทยาการ อาจารย์ 05/01/2022 ไม่ระบุ
98 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 07/01/2022 ไม่ระบุ
99 นางสาว ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/01/2022 ไม่ระบุ
100 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2022 ไม่ระบุ
101 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย 13/01/2022 ไม่ระบุ
102 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 17/01/2022 ไม่ระบุ
103 นางสาว กิตติภรณ์ อำพระรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาการระบาด นายแพทย์ชำนาญการ 18/01/2022 ไม่ระบุ
104 นางสาว สุภาวดี แสงรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 19/01/2022 ไม่ระบุ
105 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 20/01/2022 ไม่ระบุ
106 นาย พจน์ ภาคภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 20/01/2022 ไม่ระบุ
107 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 20/01/2022 ไม่ระบุ
108 นางสาว ณัฏฐนันท์ อังกิติตระกูล ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว 20/01/2022 ไม่ระบุ
109 นางสาว จุฑามาศ ฉากครบุรี สาธารณสุขศาสตร์ 20/01/2022 ไม่ระบุ
110 นางสาว กาญจนา อุ่นคำ โรงเรียนเอกชน ครู 21/01/2022 ไม่ระบุ
111 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 22/01/2022 ไม่ระบุ
112 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/01/2022 ไม่ระบุ
113 นาย ชิษณุพงศ์ พิณทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา 25/01/2022 ไม่ระบุ
114 นางสาว วิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ 25/01/2022 ไม่ระบุ
115 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 25/01/2022 ไม่ระบุ
116 นาย เกรียงไกร อุดมเดช ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า 27/01/2022 ไม่ระบุ
117 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 27/01/2022 ไม่ระบุ
118 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรรณ แพทย์ แพทย์ 27/01/2022 ไม่ระบุ
119 นาง เกศินี ธีรเศรษฐ์ธำรง พยาบาล พยาบาล 27/01/2022 ไม่ระบุ
120 นางสาว กชชพัศ บัวลอย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรณารักษ์ 28/01/2022 ไม่ระบุ
121 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 01/02/2022 ไม่ระบุ
122 นางสาว บุษบา หอมจันทร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน 04/02/2022 ไม่ระบุ
123 นาย ศุภกร อภิญญานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักสารสนเทศ 04/02/2022 ไม่ระบุ
124 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 08/02/2022 ไม่ระบุ
125 นางสาว เกวลิน ตรงกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 08/02/2022 ไม่ระบุ
126 นางสาว​ อรุณ​วิภา​ เห็นเจริญ​เลิศ​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ นักศึกษา 09/02/2022 ไม่ระบุ
127 นางสาว ณัฐศุภางค์ ลีละวิทย์ คณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัญฑิต สาขาโภชนศาสตร์ นักศึกษา 11/02/2022 ไม่ระบุ
128 Mister Patikarn Naowasarn วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 11/02/2022 ไม่ระบุ
129 นางสาว ฐิติมา กำลังเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 14/02/2022 ไม่ระบุ
130 นาย ศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 15/02/2022 ไม่ระบุ
131 นางสาว ญาณิศา วงค์อามาตย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 18/02/2022 ไม่ระบุ
132 นางสาว โชควลี โพธิทอง สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 18/02/2022 ไม่ระบุ
133 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักจัดการงานทั่วไป 22/02/2022 ไม่ระบุ