รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series session2 : ep6 รวยง่ายๆ แบบไม่ปวดหัวกับอสังหาริมทรัพย์
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2565
แผนการสอน/อบรม

อภิปราย/บรรยาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ประเภท และแนวโน้มการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร โดย

ผศ.วิไลพร ไพศาล

(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. อาจารย์ วิไลพร ไพศาล
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 19/11/2021 02:00:00
ปิดรับสมคร 16/03/2022 02:00:00
เริ่มการอบรม 17/03/2022 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 17/03/2022 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/11/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 19/11/2021 ไม่ระบุ
3 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 29/11/2021 ไม่ระบุ
4 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
5 นางสาว คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021 ไม่ระบุ
6 นาย สัจจา ประเสริฐกุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 01/12/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว พิศสมัย โคตรทัศน์ แพทย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมืิแพทย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว ณัชชา บุญไชย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
10 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
11 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว นิรมล ภูครองนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป 01/12/2021 ไม่ระบุ
13 นาย ธนพนธ์ มานะวัฒนวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว ศุภากร สิเนหะวัฒนะ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
15 นางสาว เบญจา วันทองสุข วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว ศุภพิรุณ ไตรพินิจกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
17 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 01/12/2021 ไม่ระบุ
18 นางสาว วีรยา สมภาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 01/12/2021 ไม่ระบุ
19 นาย ปานปั้น รองหานาท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
20 นาง อลิศรา เรืองแสง เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว ธนัญญา หาริชัย คณะมนุษยศาสตร์และ​สังคม​ศาสตร์​ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว มัลลิกา บุญมี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
23 นาย ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
24 นางสาว สุกัลยา ทองดีนอก นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
25 นาย สิทธิพล ทองอยู่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว พิชชาวีร์ ไชยวัน นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
29 นางสาว ยานี ตรองพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 01/12/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว รัตนาพร ภูสถิตย์ เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว ศตายุ สีหานู สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว สุนิตา น้อยเภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
33 นาย กานต์ทิวา สากระจาย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว กิติพร เศลารมย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
35 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
36 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
37 นาง นันทนา วงศ์ชมภู หอสมุดกลาง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 02/12/2021 ไม่ระบุ
38 นางสาว มธุฤฎา ลิ้มสุวรรณ freelance programmer 02/12/2021 ไม่ระบุ
39 นางสาว อังคณา ตุงคะสมิต ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
40 นาง เบญจพร แก้วคำใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย 02/12/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว จารุกร จันทรเสนา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว ณัฐสุดา แซ่เซียว บริหารธุรกิจ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
43 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว อวิกา บุตรทุมพันธ์ รพ.พล แพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
45 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
46 นาย ปฏิภาณ ไมตรีแพน นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว สุพิชญา ฝ้ายป่าน คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว กิตยาภรณ์ อรัญนารถ คฯะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021 ไม่ระบุ
49 นางสาว ฐานิตดา นามแสงกาง เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 02/12/2021 ไม่ระบุ
50 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
52 นาย ธวัช หะหมาน เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
53 นาย นิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
54 นางสาว สุมินตรา สีหาสร้อย โครงการ วมว.-มข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 03/12/2021 ไม่ระบุ
55 นาย นันทวุฒิ ศรีสำอาง กรมทางหลวง วิศวกรโยธา 03/12/2021 ไม่ระบุ
56 นางสาว มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
57 นางสาว ประภาสิริ กลับสุข ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
58 นาย วรายุส ศรีมูลเขียว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 03/12/2021 ไม่ระบุ
59 นาย กษิดิ์เดช ดลประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
60 นางสาว ณฐพร นามโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 05/12/2021 ไม่ระบุ
61 นาง นภภัค อังกิติตระกูล เภสัชกร เจ้าของธุรกิจ 05/12/2021 ไม่ระบุ
62 นางสาว วิภารัตน์ โพธิ์ขี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2021 ไม่ระบุ
63 นาย ปฏิพล ป้านภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
64 นางสาว ธนั​ชญา เนตรโกศล คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021 ไม่ระบุ
65 นางสาว สายสุดา ลักขณาสุวรรณ ไม่มี ตัวแทนประกันชีวิต 08/12/2021 ไม่ระบุ
66 นาย สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ไม่มี ฟรีแลนซ์ 08/12/2021 ไม่ระบุ
67 นางสาว ฐิติรัตน์ เกลี้ยงพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
68 นางสาว อาจรีย์ ทองชูเชิด บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
69 นางสาว ปวีณา เอกวงษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
70 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 08/12/2021 ไม่ระบุ
71 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021 ไม่ระบุ
72 นางสาว ชัชชญา วิริยเสนกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/12/2021 ไม่ระบุ
73 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
74 นาย ชาญณรงค์ ประสารกก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ พยาบาล 13/12/2021 ไม่ระบุ
75 นาย ธราธร ธีรฐิติธรรม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 13/12/2021 ไม่ระบุ
76 นางสาว อาภานันท์ หมั่นกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/12/2021 ไม่ระบุ
77 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 15/12/2021 ไม่ระบุ
78 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 15/12/2021 ไม่ระบุ
79 นาง นรีรักษ์ ลาชโรจน์ สำนักอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพัก 16/12/2021 ไม่ระบุ
80 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 16/12/2021 ไม่ระบุ
81 นางสาว อักษรา สมศรีโหน่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 20/12/2021 ไม่ระบุ
82 นาง เพ็ญแข พั่วโพฺธิ์ สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 22/12/2021 ไม่ระบุ
83 นาย วุฒิพงษ์ มาสรักษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษา 22/12/2021 ไม่ระบุ
84 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 23/12/2021 ไม่ระบุ
85 นางสาว กชชพัศ บัวลอย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรณารักษ์ 24/12/2021 ไม่ระบุ
86 นางสาว ณัฐิยา พาที คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 25/12/2021 ไม่ระบุ
87 นางสาว Rattana Thangthavorn อิสระ ครู 03/01/2022 ไม่ระบุ
88 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 04/01/2022 ไม่ระบุ
89 นางสาว วัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 04/01/2022 ไม่ระบุ
90 นางสาว ดิศราพร ผลาปรีย์ คณะสหวิทยาการ อาจารย์ 05/01/2022 ไม่ระบุ
91 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 07/01/2022 ไม่ระบุ
92 นาย พจน์ ภาคภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2022 ไม่ระบุ
93 นางสาว ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/01/2022 ไม่ระบุ
94 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2022 ไม่ระบุ
95 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย 13/01/2022 ไม่ระบุ
96 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 17/01/2022 ไม่ระบุ
97 นางสาว สุภาวดี แสงรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา 19/01/2022 ไม่ระบุ
98 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 20/01/2022 ไม่ระบุ
99 นางสาว ณัฏฐนันท์ อังกิติตระกูล ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว 20/01/2022 ไม่ระบุ
100 นางสาว จุฑามาศ ฉากครบุรี สาธารณสุขศาสตร์ 20/01/2022 ไม่ระบุ
101 นาย วศิน รุจิเกียรติกำจร กรมทางหลวง วิศวกร 22/01/2022 ไม่ระบุ
102 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 24/01/2022 ไม่ระบุ
103 นาย ชิษณุพงศ์ พิณทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา 25/01/2022 ไม่ระบุ
104 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 25/01/2022 ไม่ระบุ
105 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 27/01/2022 ไม่ระบุ
106 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรรณ แพทย์ แพทย์ 27/01/2022 ไม่ระบุ
107 นาง เกศินี ธีรเศรษฐ์ธำรง พยาบาล พยาบาล 27/01/2022 ไม่ระบุ
108 นางสาว วิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ 01/02/2022 ไม่ระบุ
109 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 01/02/2022 ไม่ระบุ
110 นางสาว ชัญญานุช ไกยสวน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/02/2022 ไม่ระบุ
111 นางสาว กนกวรรณ ชินอ่อน สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย บรรณารักษ์ 11/02/2022 ไม่ระบุ
112 นางสาว ณัฐศุภางค์ ลีละวิทย์ คณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัญฑิต สาขาโภชนศาสตร์ นักศึกษา 11/02/2022 ไม่ระบุ
113 Mister Patikarn Naowasarn วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 11/02/2022 ไม่ระบุ
114 นาย ธัชพล ปัญญาสาร คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท 14/02/2022 ไม่ระบุ
115 นาย ศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 15/02/2022 ไม่ระบุ
116 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 17/02/2022 ไม่ระบุ
117 นางสาว ญาณิศา วงค์อามาตย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 20/02/2022 ไม่ระบุ
118 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักจัดการงานทั่วไป 22/02/2022 ไม่ระบุ
119 นางสาว วรรณพร จันโทภาส วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/02/2022 ไม่ระบุ
120 นางสาว กันทิมา ปางลิลาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษา 24/02/2022 ไม่ระบุ
121 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 25/02/2022 ไม่ระบุ
122 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 02/03/2022 ไม่ระบุ
123 นางสาว สุดารัตน์ สีหาวัตร์ โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม ครู 09/03/2022 ไม่ระบุ
124 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/03/2022 ไม่ระบุ
125 นางสาว วันวิสาข์ ชัยฮัง สำนักหอสมุด นักศึกษาฝึกงาน 14/03/2022 ไม่ระบุ
126 นางสาว พรณิสา วัฒนศิริ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14/03/2022 ไม่ระบุ
127 นางสาว พรชิตา ขุนน้อย บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 15/03/2022 ไม่ระบุ