รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Financial Learning Programs the series session2 : ep8 ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้
กลุ่ม Learning Programs
ปีงบประมาณ 2565
แผนการสอน/อบรม

อภิปราย/บรรยาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการจัดการหนี้แนวทางในการปลดหนี้

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์
สถานที่จัดอบรม Zoom meeting
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 19/11/2021 02:00:00
ปิดรับสมคร 25/05/2022 12:00:00
เริ่มการอบรม 26/05/2022 02:00:00
สิ้นสุดการอบรม 26/05/2022 04:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ อยู่ในช่วงรับลงทะเบียนเข้าอบรม


รายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน
1 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 19/11/2021
2 นางสาว นิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 19/11/2021
3 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/11/2021
4 นาย สรายุทธ หลานวงศ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021
5 นางสาว พิศสมัย โคตรทัศน์ แพทย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมืิแพทย์ 01/12/2021
6 นางสาว สิริวรรณ มานะเสถียร บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021
7 นาย ธนพนธ์ มานะวัฒนวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
8 นางสาว ศุภากร สิเนหะวัฒนะ สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
9 นางสาว ชมมณี กองแก้ว แพทยศาสตร์ พนักงาน 01/12/2021
10 นางสาว วราภรณ์ แสงจักรวาฬ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 01/12/2021
11 นางสาว เบญจา วันทองสุข วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
12 นาย ธรา ธรรมโรจน์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/12/2021
13 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 01/12/2021
14 นางสาว วีรยา สมภาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 01/12/2021
15 นางสาว นภัสสร มงคลกุล กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 01/12/2021
16 นางสาว สุกัลยา ทองดีนอก นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
17 นาย สิทธิพล ทองอยู่ นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
18 นางสาว พิชชาวีร์ ไชยวัน นิติศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
19 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 01/12/2021
20 นางสาว อัมริกา มากดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
21 นางสาว ผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 01/12/2021
22 นางสาว ขนิษฐา สุขบัญชา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษา 01/12/2021
23 นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 01/12/2021
24 นางสาว ศตายุ สีหานู สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
25 นางสาว สุนิตา น้อยเภา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 01/12/2021
26 นาย กานต์ทิวา สากระจาย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/12/2021
27 นางสาว กิติพร เศลารมย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021
28 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 02/12/2021
29 นาง นันทนา วงศ์ชมภู หอสมุดกลาง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน 02/12/2021
30 นางสาว มธุฤฎา ลิ้มสุวรรณ freelance programmer 02/12/2021
31 นาง ปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 02/12/2021
32 นาง เบญจพร แก้วคำใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย 02/12/2021
33 นางสาว จารุกร จันทรเสนา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 02/12/2021
34 นางสาว ณัฐสุดา แซ่เซียว บริหารธุรกิจ นักศึกษา 02/12/2021
35 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2021
36 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/12/2021
37 นางสาว อวิกา บุตรทุมพันธ์ รพ.พล แพทย์ 02/12/2021
38 นาย อภิชา พันธุ์อนุกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021
39 นาย ปฏิภาณ ไมตรีแพน นิติศาสตร์ นักศึกษา 02/12/2021
40 นางสาว สุพิชญา ฝ้ายป่าน คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษา 02/12/2021
41 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/12/2021
42 นางสาว ธนพร พนาลิกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 03/12/2021
43 นาย ธวัช หะหมาน เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021
44 นาย นิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021
45 นางสาว สุมินตรา สีหาสร้อย โครงการ วมว.-มข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 03/12/2021
46 นาย นันทวุฒิ ศรีสำอาง กรมทางหลวง วิศวกรโยธา 03/12/2021
47 นางสาว มัลลิตา โพธิ์ศรีขาม เศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021
48 นางสาว ประภาสิริ กลับสุข ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 03/12/2021
49 นาย วรายุส ศรีมูลเขียว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักศึกษา 03/12/2021
50 นาย กษิดิ์เดช ดลประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ นักศึกษา 05/12/2021
51 นางสาว กุลธนันท์ บัวคำทุม เกษตรศาสตร์ Manager 05/12/2021
52 นางสาว วิภารัตน์ โพธิ์ขี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2021
53 นางสาว ชนาภา ศรีบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 06/12/2021
54 นาย ปฏิพล ป้านภูมิ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2021
55 นางสาว สายสุดา ลักขณาสุวรรณ ไม่มี ตัวแทนประกันชีวิต 08/12/2021
56 นาย สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ไม่มี ฟรีแลนซ์ 08/12/2021
57 นางสาว ฐิติรัตน์ เกลี้ยงพร้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021
58 นางสาว ปวีณา เอกวงษา บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 08/12/2021
59 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 08/12/2021
60 นางสาว นาวิกา แสงฤทธิ์ นิติศาสตร์ นักศึกษา 08/12/2021
61 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 13/12/2021
62 นาย ชาญณรงค์ ประสารกก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ พยาบาล 13/12/2021
63 นางสาว อาภานันท์ หมั่นกลาง วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/12/2021
64 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 15/12/2021
65 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 15/12/2021
66 นาง นรีรักษ์ ลาชโรจน์ สำนักอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพัก 16/12/2021
67 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 16/12/2021
68 นาง นิตตะยา ลีทองดี สำนักอธิการบดี แม่บ้าน 16/12/2021
69 นางสาว อักษรา สมศรีโหน่ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษา 20/12/2021
70 นางสาว ณัฐิยา พาที คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 25/12/2021
71 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 04/01/2022
72 นางสาว วัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 04/01/2022
73 นางสาว ดิศราพร ผลาปรีย์ คณะสหวิทยาการ อาจารย์ 05/01/2022
74 นางสาว พิยะดา ทองโคตร ไม่มี นักเรียน 07/01/2022
75 นางสาว ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/01/2022
76 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2022
77 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย 13/01/2022
78 นางสาว พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 17/01/2022
79 นางสาว นิธินาฏ คะเนนอก เทคโนโลยี นักศึกษา 20/01/2022
80 นางสาว ณัฏฐนันท์ อังกิติตระกูล ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว 20/01/2022
81 นางสาว จุฑามาศ ฉากครบุรี สาธารณสุขศาสตร์ 20/01/2022
82 นางสาว กาญจนา อุ่นคำ โรงเรียนเอกชน ครู 21/01/2022
83 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 25/01/2022
84 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 27/01/2022
85 นางสาว พิชญานิษฐ์ สร้อยสุวรรรณ แพทย์ แพทย์ 27/01/2022
86 นาง เกศินี ธีรเศรษฐ์ธำรง พยาบาล พยาบาล 27/01/2022
87 นางสาว สุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักจัดการงานทั่วไป 01/02/2022
88 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 01/02/2022
89 นางสาว กนกวรรณ ชินอ่อน สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย บรรณารักษ์ 11/02/2022
90 Mister Patikarn Naowasarn วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 11/02/2022
91 นางสาว Narissara Kadkhunthod คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/02/2022
92 นางสาว ญาณิศา วงค์อามาตย์ แพทยศาสตร์ นักศึกษา 18/02/2022
93 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักจัดการงานทั่วไป 22/02/2022
94 นางสาว วิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ 22/02/2022
95 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 25/02/2022
96 นาง ชรินรัตน์ โมยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 02/03/2022
97 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/03/2022
98 นางสาว พรณิสา วัฒนศิริ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14/03/2022
99 นางสาว รดาศา คำเมือง ศึกษาศาสตร์ นศ 19/03/2022
100 นางสาว จิญานันท์ จันทรี เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 23/03/2022
101 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ ชำนาญการ 24/03/2022
102 นาง ยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/03/2022
103 นาง เจียระไน นีล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 24/03/2022
104 นางสาว กัลยาณี เข็มลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 30/03/2022
105 นาง จุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 30/03/2022
106 นางสาว พิชญาภา คำดีบุญ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา 30/03/2022
107 นางสาว เบญจวรรณ ชุมชาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 31/03/2022
108 นางสาว ฑิฆัมพร ตุ้ยด้วง กัลยาวัตร นักเรียน 07/04/2022
109 นางสาว ปารีณา ตรงสาหัส สถาบันกวดวิชา Oneup academy นักเรียน 07/04/2022
110 นาย บัณฑิต เหล่าสุขา สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียน 10/04/2022
111 นาย ราชฤทธิ์ เหง่าดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นักเรียน 12/04/2022
112 นางสาว นันทภรณ์ กองทอง สถาบันกวดวิชา OneUp Academy นักเรียน 19/04/2022
113 นางสาว ปิยานุช ศรีพล นักเรียน นักเรียน 19/04/2022
114 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/04/2022
115 นางสาว วิชญาดา แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี นักเรียน 24/04/2022
116 นาย อานันต์ นิธิชานน ภาคจุลชีววิทยา อาจารย์ 25/04/2022
117 นางสาว อมรสตรี ทิมเสือ นักเรียน- นักเรียน 25/04/2022
118 นาย อิศรา ก้านจักร ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/04/2022
119 นางสาว พันทิวา เหล่าสมบัติ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 03/05/2022
120 นางสาว อริสา หมวดเมือง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/05/2022
121 นาย นิชนันท์ คลังแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกหัดงาน 07/05/2022
122 นางสาว พัชริดา น้อยพรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 07/05/2022
123 นางสาว ชญานี สิงหกลางพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 09/05/2022
124 นางสาว ชญานิศวร์ ธรรมภัคศรัณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 09/05/2022
125 นาย สรวิชญ์ พันธุนาคิน จ.จันทบุรี ไม่ระบุ 17/05/2022
126 นางสาว สมนึก วรวิเศษ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 17/05/2022
127 นางสาว สุนิษา ทองดี ไม่มี ฟรีแลนซ์ 17/05/2022
128 นาง ภัทรี พหลภาคย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/05/2022
129 นาง จรรสุดา ภาดี เศรษฐศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 18/05/2022
130 นาง วิจิตรา เสนา พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/05/2022
131 นางสาว ภาภรณ์ เรืองวิชา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ นว 18/05/2022
132 นาง สุภาวดี แก้วคำแสน วปท. นักวิจัย 18/05/2022
133 นางสาว ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห วิศวกรรมศาสตร์ นักบัญชี 18/05/2022
134 นางสาว พมลพร ทินก้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/05/2022
135 นาง ณัชชา ชำนิกุล คณะมนุษยศาสตร๋ฯ นักทรัพยากรบุคคล 18/05/2022
136 นาย พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 20/05/2022
137 นางสาว ภัทรินทร์ สินทระ คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา 20/05/2022